Share

Departament de l'estudiant

El Departament de l'estudiant de l'EUSS té les funcions següents:

 

  • Promoure i gestionar les activitats de voluntariat de l'alumnat.

  • Atendre les desigualtats de l'alumnat, responent a problemes d'índole socioeconòmica, cultural o a necessitats educatives especials.

  • Coordinar l'acompanyament a l'alumnat en els dos primers cursos de la seva etapa universitària.

  • Convocar i resoldre en nom de la Comissió d'Ajuda Escolar les beques de la Fundació Privada Rinaldi.

  • Dirigir i supervisar el compliment de les obligacions dels becaris i becàries.

  • Rebre propostes de millora i iniciar els tràmits necessaris per a implementar-les si fos el cas o derivar-les al responsable que correspongui.

  • Difondre per les diferents xarxes socials informació d'interès per a l'alumnat.

  • Recollir les queixes de l'alumnat i donar una resposta a aquestes.

  • Intervenir en els possibles conflictes que puguin donar-se entre alumnes i altres membres de la comunitat de la EUSS.

  • Qualssevol altres funcions que li assigni expressament la direcció del centre o el cap d'estudis.

 

Serveis que depenen del departament de l'estudiant:

Vull contactar amb el Departament de l'Estudiant

Àrea de l'Estudiant
 

Coordinadora de l'Àrea de l'Estudiant: Montserrat Cortina Puig


Horari:
    visites concertades
Correu: dept.estudiants@euss.org

Ubicació:
   Despatx DT17
   Planta primera "Edifici Tècnic"

Telèfon: +34 935039152
Extensió: 2112