Share

Gestió Acadèmica

Podeu adreçar-vos a la Gestió Acadèmica per a les qüestions següents, entre d’altres. Cal que reserveu dia i hora per fer el vostre tràmit en l'apartat Cita prèvia.

Avaluació per compensació

Concepte i requisits

 

 1. L’avaluació curricular consisteix en la compensació de qualificacions entre assignatures d’una titulació.

 

 1. Es podrà concedir una sola vegada en cada titulació de grau i només es podrà aplicar en assignatures de màxim 12 crèdits. En cap cas es podrà sol·licitar la compensació del TFG o les Pràctiques professionals.

 

 1. Per poder sol·licitar l’avaluació per compensació, l’estudiant haurà de complir els requisits següents:

 • Estar matriculat o matriculada de l’assignatura per a la qual sol·licita l’avaluació per compensació durant l’any acadèmic en el qual presenta la sol·licitud.

 • Haver esgotat la 3a matrícula de l’assignatura per a la qual sol·licita l’avaluació per compensació. En cas que es tracti de l’última assignatura de la titulació no caldrà que hagi exhaurit la 3a matrícula.

 • En el cas de sol·licitar l’avaluació per compensació d’una assignatura optativa, serà imprescindible que l’estudiant finalitzi els seus estudis amb la superació d’aquesta assignatura.

 • Haver obtingut en alguna de les avaluacions de l’assignatura una qualificació igual o superior a 3,5.

 1. El director de l’EUSS resoldrà les sol·licituds d’avaluació per compensació, d’acord amb el compliment dels requisits abans esmentats.

 

 1. La compensació en cap cas serà automàtica, sinó que l'estudiant l'haurà de demanar. Les sol·licituds s’hauran de presentar a la Gestió Acadèmica amb cita prèvia un cop s’hagin publicat les notes provisionals de cada semestre. Les resolucions positives s’incorporaran a l’expedient de l’estudiant en el moment del tancament global de l’assignatura, o posteriorment a la data d’aquest tancament si la data de la resolució és posterior. Cada curs s'establirà una data límit en el calendari administratiu per fer la sol·licitud de compensació.

 

 1. Les assignatures aprovades per compensació es consignaran a l’acta amb la qualificació d’apte per compensació i no podran ser objecte de reconeixement en altres ensenyaments de grau a la UAB. A l’efecte del càlcul de la nota mitjana de l’expedient, aquestes assignatures es computaran amb una qualificació de 5.

Canvi de les dades bancàries

Si vols fer un canvi de les teves dades bancàries, cal que portis la següent documentació a la Gestió Acadèmica:

 

 • Imprès Ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA (el trobaràs a continuació)
 • Fotocòpia de la llibreta, pantalla de la banca online o certificat de titularitat on constin tant el número de compte com el nom de les persones titulars.

Recorda que per a qualsevol tràmit amb la Gestió Acadèmica, cal demanar cita prèvia.

 

Dipòsit del Treball de Fi de Grau

Si enguany t'has matriculat del Treball de Fi de Grau, disposes de 5 convocatòries al llarg del curs acadèmic per fer-ne el dipòsit a la Gestió Acadèmica. 

 

Aquestes convocatòries estan fixades al calendari administratiu de l’EUSS i, normalment, coincideixen amb els mesos de novembre, gener, març, maig i juny de cada curs acadèmic.

 

El tutor o la tutora autoritzarà el dispòsit digitament a traves d'EUSSTERNET. Aquesta autorització és imprescindible per poder fer el dipòsit.

 

A continuació, et relacionem la documentació que hauràs d'entregar per fer el dipòsit. Tingues en compte que tota la documentació és obligatòria i que si no l'entregues completa NO podràs fer el dipòsit i hauràs d'esperar a la propera convocatòria. Per fer el dipòsit hauràs de demanar cita prèvia.

 • 1 còpia de la memòria sense enquadernar que haurà d’anar dins d'una carpeta de plàstic o cartró per evitar que es faci malbé. No hauràs d'imprimir ni els annexos ni els plànols.

 • Volant de l'orla, comprovant conforme t'has fet la foto per a l'orla d'estudiants.

Per fer-te la foto, que no té cap cost per a tu, hauràs de contactar amb l'empresa Cevebé orles:

 

Whatsapp

 671 78 83 49

Correu electrònic

produccio@cevebe-orles.cat

 

Recorda que també hauràs de penjar el teu treball i annexos, en format PDF, a Eussternet (https://eussternet.euss.cat/course/view.php?id=2581).

Modificació i anul·lació de matrícula

 

 

Modificació de matrícula

 

 

La sol·licitud de modificació de la matrícula s'ha de presentar a la Gestió Acadèmica de manera presencial amb cita prèvia.

 

 

Al calendari administratiu de l'EUSS s'estableixen dos períodes per modificar la matrícula:

 

 • El primer període (setembre) abastarà tant assignatures del primer com del segon semestre. Si, a conseqüència de la modificació, es produeix un canvi en l’import de la matrícula, la diferència s’ajustarà en el segon fraccionament de la matrícula.

 • En el segon període (febrer) només es podran sol·licitar modificacions per a assignatures del segon semestre i sempre que no hagin estat sol·licitades amb anterioritat i que no comportin un increment dels preus acadèmics. En els casos que les modificacions de matrícula suposin una disminució en la liquidació econòmica, l’estudiant no tindrà dret a la devolució.

Disposicions generals de les modificacions de matrícula:

 

 1. La Gestió Acadèmica resoldrà les sol·licituds de modificació de matrícula al moment de presentar-les, sempre que sigui possible. Si no és així, ho farà respectant l'ordre de presentació.

 2. Un cop concedida la modificació de la matrícula, serà aplicada immediatament en l’expedient de l’estudiant, i no s’hi podrà renunciar en cap cas.

 3. Les modificacions tindran l’efecte que correspongui per a aquells i aquelles estudiants que hagin sol·licitat qualsevol de les beques ofertes o gestionades per la UAB o l’EUSS.

 4. L’estudiant haurà d’abonar les taxes de modificació de matrícula d’acord amb les tarifes vigents de l’Escola. En cas que s’ampliï la matrícula amb les assignatures de TFG o Pràctiques professionals, no s’hauran d’abonar aquestes taxes.

 

 

 

Anul·lació de matrícula

 

 

La sol·licitud d'anul·lació total de la matrícula s'ha de fer presencialment a la Gestió Acadèmica amb cita prèvia.

 

 

Disposicions generals de les anul·lacions de matrícula:

 

 1. La direcció del centre autoritzarà l’anul·lació total o parcial de la matrícula, sempre que la sol·licitud es presenti dins del termini fixat a tal efecte en el calendari administratiu de l'EUSS. En casos excepcionals degudament justificats, es podrà sol·licitar l’anul·lació de la matrícula fora del termini establert.

 2. Un cop s’hagi concedit l’anul·lació de la matrícula, serà aplicada immediatament en l’expedient acadèmic, la qual tindrà la mateixa consideració que si l’estudiant no s’hagués matriculat, i no s’hi podrà renunciar en cap cas.

 3. L’estudiant únicament tindrà dret a la devolució dels preus abonats per la prestació de serveis acadèmics universitaris si:

 • Per causes que no li siguin imputables, no es realitzi l’activitat o no es presti el servei.

 • Justifica degudament malaltia greu, accident o qualsevol altra circumstància excepcional. En aquest cas, l'estudiant haurà de presentar el certificat mèdic expedit per un centre oficial (institució de l'INSS o hospital públic).

 • Durant el procés de reassignació l'Oficina d'Accés a la Universitat li adjudica una plaça en uns altres estudis. En aquest cas, no es retornarà l'import corresponent a la gestió de l’expedient.

Reconeixement de crèdits per idiomes

 

La Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial decret 822/2021 estableix la possibilitat de reconèixer crèdits optatius a partir de la formació lingüística en terceres llengües.

 

Les activitats formatives que són objecte de reconeixement són:

 

 1. Cursos d’idiomes superats al Servei de Llengües de la UAB (UAB Idiomes).

 2. Cursos d’idiomes superats a les institucions que es relacionen a l'annex X de la normativa abans esmentada.

 3. Superació de les proves de domini d’una tercera llengua organitzades pel Servei de Llengües de la UAB (UAB Idiomes).

 4. Realització d’una estada en una universitat estrangera, dins d’un programa de mobilitat, per cursar un mínim de 30 crèdits impartits en una llengua estrangera, a raó d’1,5 crèdits per cada 6 crèdits superats.

 5. Superació d'assignatures impartides en anglès incloses en els plans d'estudis de les titulacions de la UAB.

 6. Cursos de llengua de signes i del sistema de lecto-escriptura Braille superats en institucions reconegudes pels departaments competents en matèria d’educació, a raó d’1,5 crèdits per cada nivell superat.

 

 

Criteris per al reconeixement de crèdits per la millora del nivell de domini d’anglès

 

Pots consultar les equivalències del nivell B2 o superior dels certificats i diplomes que acrediten els coneixements d’una tercera llengua (anglès, francès, alemany i italià) a les taules publicades per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MERC). Per altra banda, si has realitzat algun curs sense aconseguir el certificat abans d'estudiar a la UAB, caldrà que facis una prova de nivell.

 

Si disposes d'un certificat d'idiomes obtingut abans de cursar els teus estudis a la UAB, el podràs reconèixer.

 

 

Criteris per al reconeixement de crèdits per la millora del nivell de domini d’altres llengües estrangeres  

 

 1. Per al reconeixement de crèdits per activitats formatives que impliquin una millora en el domini d’altres llengües estrangeres, s’aplicaran els mateixos criteris que els definits per a la formació en anglès, sempre que es tracti de la llengua estrangera amb què l’estudiant ha accedit a la Universitat mitjançant les PAU.

 2. Per la formació en una llengua estrangera diferent d’aquella amb què has accedit a la Universitat mitjançant les PAU, es poden reconèixer 3 crèdits per cada nivell acreditat, seguint la mateixa escala: A1, A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1 o superior i a partir del nivell 1 (A1 del MECR).

Pots consultar les equivalències del nivell B1 o superior dels certificats i diplomes que acrediten els coneixements d’una tercera llengua (anglès, francès, alemany i italià) a les taules publicades per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Per altra banda, si has realitzat algun curs sense aconseguir el certificat abans d'estudiar a la UAB, caldrà que facis una prova de nivell.
 

Si disposes d'un certificat d'idiomes obtingut abans de cursar els teus estudis a la UAB, el podràs reconèixer.

 

 

Sol·licituds de reconeixement

 

 

Les sol·licituds de reconeixement de crèdits optatius s’hauran de presentar dins dels tres terminis establerts en el calendari administratiu de l’EUSS i que, normalment, coincideixen amb els mesos d'octubre, gener i juny de cada curs acadèmic. Cal demanar cita prèvia per fer el tràmit.

 

Les dates es publicaran també a la cartellera de la Gestió Acadèmica quan s’acosti cada període.

 

 

Documentació que cal presentar:

 

 • Imprès de sol·licitud de reconeixement acadèmic (es lliurarà a la Gestió Acadèmica)

 • Original i fotocòpia del certificat que acredita el nivell

Reconeixement de crèdits optatius

Del total de crèdits optatius que has de cursar per assolir el grau, tens la possibilitat de reconèixer un cert nombre de crèdits a partir d'activitats de caràcter cultural, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, així com la formació en terceres llengües. Aquests crèdits es poden obtenir al llarg de tota la titulació, independentment del curs en què t'hagis matriculat.

 

La UAB aprova cada curs acadèmic un seguit d'activitats que es poden realitzar per obtenir crèdits optatius. Consulta aquest cercador per a més informació.

 

Sol·licituds de reconeixement

 

Les sol·licituds de reconeixement de crèdits optatius s’hauran de presentar dins dels tres terminis establerts en el calendari administratiu de l’Escola i que, normalment, coincideixen amb els mesos d'octubre gener i juny de cada curs acadèmic. Cal demanar cita prèvia per fer el tràmit.

 

Les dates es publicaran també a la cartellera de la Gestió Acadèmica quan s’acosti cada període.

Documentació que caldrà presentar:
 • Imprès de sol·licitud de reconeixement acadèmic (es lliurarà a la Gestió Acadèmica)

 • Original i fotocòpia del certificat que acredita que has superat aquesta activitat.

Sol·licitud de certificats

Si necessites justificar algun tipus d'informació acadèmica, pots demanar els següents certificats:

 

Tipus

Informació que conté

Com sol·licitar-lo?

Termini

Certificat acadèmic personal

Consten les assignatures superades, convalidades o reconegudes, curs acadèmic, crèdits i qualificacions. També consten les assignatures matriculades pendents de qualificació.

Cal fer una sol·licitud de manera presencial a la Gestió Acadèmica i abonar la taxa corresponent en efectiu o targeta. Cal demanar cita prèvia.

S'entrega un o dos dies després de fer la sol·licitud. Cal recollir-lo a la Gestió Acadèmica amb cita prèvia.

Certificat de matrícula Consta la titulació i el nombre de crèdits matriculats en el curs vigent. Cal fer una sol·licitud de manera presencial a la Gestió Acadèmica i abonar la taxa corresponent en efectiu o targeta. Cal demanar cita prèvia. S'entrega un o dos dies després de fer la sol·licitud. Cal recollir-lo a la Gestió Acadèmica amb cita prèvia.

Certificats especials

Altres tipus de certificats adaptats a les situacions personals de cada estudiant (import abonat, matrícula de TFG, no obtenció de beques...).

Cal fer una sol·licitud de manera presencial a la Gestió Acadèmica i abonar la taxa corresponent en efectiu o targeta. Cal demanar cita prèvia.

S'entrega dos o tres dies després de fer la sol·licitud. Cal recollir-lo a la Gestió Acadèmica amb cita prèvia.

Certificat d'assistència a examen Consten el dia i hora d'assistència a un examen. Cal recollir el formulari a la Gestió Acadèmica o Recepció, portar-li al professor o professora de l'assignatura perquè el signi i tornar-lo a portar a la Gestió Acadèmica o Recepció per segellar-lo. Al moment.

 

En cas que no puguis venir personalment, la persona que vingui en el teu nom haurà de dur signada una autorització, fotocòpia del teu DNI i haurà d'identificar-se.

 

Pots consultar les tarifes vigents aquí.

Sol·licitud de títol universitari

Procediment:

 

Un cop s'hagin tancat les actes i hagis comprovat que en el teu expedient consten com a superades totes les assignatures obligatòries i optatives, podràs procedir a la sol·licitud del títol. Aquest tràmit s'ha de fer de manera presencial a la Gestió Acadèmica de l'EUSS amb cita prèvia i implica fer el pagament de la taxa corresponent a l'expedició del títol.

 

No recomanem que deleguis la tramitació del títol en una altra persona perquè aquesta pot no disposar de tota la informació necessària per fer-ho (dades personals, menció, nom de la titulació, els accents en el teu nom i cognoms...).

 

Cal tenir en compte que per tramitar el títol s’ha d’estar al corrent de pagament amb la universitat; en cas contrari no serà possible la tramitació.

 

Documentació que cal aportar:

 • Original i fotocòpia del DNI vigent. No es pot tramitar amb el carnet caducat i no serveix el carnet de conduir.

 • Si gaudeixes d’alguna exempció/bonificació de matrícula (família nombrosa, grau de discapacitat igual o superior al 33%, víctima de violència de gènere o víctima d'actes terroristes), caldrà portar el carnet o el document acreditatiu juntament amb una fotocòpia.

 • En cas que no puguis venir personalment, la persona que vingui en el teu nom haurà de dur signada l'autorització que es troba al final d'aquesta pàgina i haurà d'identificar-se.

 

Documentació que et lliurarà la Gestió Acadèmica:

 

Un cop presentada la documentació, la Gestió Acadèmica t'entregarà el resguard de pagament dels drets d’expedició del títol. Aquest resguard et servirà per demostrar que has superat l’ensenyament i que el teu títol està en procés de tramitació.

 

Aproximadament tres setmanes més tard, ens arribarà el Certificat Substitutori del Títol, un document trilingüe que té la mateixa validesa que el títol durant un any. La Gestió Acadèmica t'enviarà un correu electrònic perquè el passis a recollir amb cita prèvia. Temporalment, a causa de la crisi sanitària, els certificats substitutoris ens arriben signats per la UAB amb signatura digital, per la qual cosa te l'enviarem al correu electrònic de l'EUSS.

 

Recollida del títol:

 

Per recollir el títol hauràs de venir personalment a la Gestió Acadèmica de l’EUSS amb cita prèvia i dur el DNI en vigència per tal d’identificar-te.

 

En cas que no puguis venir personalment, el títol només es lliurarà a una altra persona si presenta un poder notarial específic per a aquesta finalitat.

 

També pots sol·licitar la remissió del títol a la delegació o subdelegació del Ministeri d'Educació més pròxima al teu domicili, o bé a una oficina consular o ambaixada espanyola.

Vull contactar amb la Gestió Acadèmica

Gestió Acadèmica
Àrea acadèmica

Cap de l'àrea: Víctor Gallardo
Membres:

    Marta Mata (Secretària Acadèmica)
    Yolanda Riera (Cap del servei)

    Pilar Guzmán
   


Horari:

 

Atenció amb cita prèvia. Tria el tràmit que vols fer i reserva la teva cita.


Correu: gestioacademica@euss.cat

Ubicació: Planta baixa edifici EUSS (SE03).

Telèfon:
   935 039 125
Extensió: 2502