Qualitat docent

Com a element estratègic de la seva acció educativo-social, l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià ha adoptat un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) que asseguri a alumnes i altres col·lectius de la comunitat acadèmica la plena satisfacció de les seves necessitats i expectatives.

Share

La política de qualitat a l'EUSS

El Patronat de la Fundació Privada Rinaldi i l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià, han de desenvolupar una política de qualitat encaminada a implementar, desplegar, revisar, difondre i millorar un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) propi.

 

Els eixos bàsics d'aquest sistema són els següents:

 

 • Establir els procediments necessaris per garantir la qualitat de l'oferta de titulacions de grau i postgrau oficials, preferentment de l'àmbit industrial i d'acord amb les necessitats i expectatives dels grups d'interès.

 • Desenvolupar un sistema d'admissió i matriculació d'acord amb les seves competències i els seus perfils.

 • Establir processos de qualitat en la pràctica docent del professorat i en el desplegament dels programes formatius, segons les titulacions i els plans d'estudi i l'activitat docent del professorat.

 • Desenvolupar processos d'orientació acadèmica i professional, i de seguiment de les pràctiques en empresa i dels treballs de fi d'estudis de l’alumnat.

 • Disposar d'un sistema de gestió d'incidències, reclamacions i suggeriments dirigit a l’alumnat i al personal, que els permeti manifestar el seu grau de satisfacció.

 • Rendir comptes i garantir la informació necessària als grups d'interès en relació amb la qualitat dels programes formatius, el desenvolupament dels programes formatius, els resultats, la política de personal, els recursos i serveis i els sistemes d'informació.

 • Establir processos de definició, selecció, formació i avaluació del personal, tant personal docent i investigador (PDI), com personal d'administració i serveis (PAS).

 • Establir processos que garanteixin la qualitat i la millora dels recursos de l'EUSS: selecció de proveïdors, gestió de compres, serveis de manteniment, etc.

 • Establir processos que permetin definir, planificar, avaluar i millorar tots i cadascun dels serveis de l'EUSS. Disposar d'un programa de control i resolució d'incidències.

 • Disposar dels sistemes d'anàlisi de resultats en relació amb els aprenentatges, la inserció laboral dels i de les estudiants i el rendiment i valoració de l'acompliment del personal.

 • Disposar de sistemes d'informació, comunicació i rendició de comptes que afavoreixin la corresponsabilitat entre tots els grups d'interès.

Tots aquests elements han conduït l'EUSS a implementar un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat propi, completament adaptat a la seva identitat i al seu funcionament. La política i els objectius de qualitat estan integrats en l'eina bàsica de planificació i govern de l'EUSS, el Pla estratègic.

Missió, visió i valors

Missió

 

L'Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS) impulsada i tutelada per la Fundació Rinaldi, és un centre docent d'ensenyament superior que ofereix estudis d'enginyeria, preferentment en la branca industrial.

Mitjançant la docència, la recerca i la formació continuada, l'EUSS promou el desenvolupament integral del jovent i l'enriquiment del teixit industrial i cultural del nostre país, col·laborant així en la construcció d'un món més just i solidari.

El professorat, l’alumnat i el personal d'administració i serveis conformen una comunitat acadèmica que adopta l'estil de convivència i de relacions interpersonals propi del carisma salesià. 

 

Visió

 

L’EUSS es proposa assolir un ampli reconeixement acadèmic i social en l’àmbit català de les enginyeries de la branca industrial, mitjançant la transmissió dels coneixements i l’ajut al desenvolupament de les competències i les habilitats inherents a les diverses especialitats.

 

Valors

 

 • Entorn de la identitat
 1. Assumim, com a valors fonamentals a la nostra Escola, la llibertat, la justícia, la solidaritat, la tolerància, la pau i la sostenibilitat.

 2. Fem nostres el sistema educatiu de Don Bosco, basat en el trinomi Estimació, Pensament i Transcendència, i la xarxa de relacions personals de qualitat que genera un ambient de proximitat, que afavoreix el creixement integral del jovent.

 3. Acompanyem el procés formatiu dels i de les estudiants amb disponibilitat constant, diàleg i presència activa.

 4. Promovem el diàleg entre tecnologia i humanisme i cultura i fe a la dinàmica universitària.

 • Entorn del sistema d’ensenyament-aprenentatge
 1. Fem atenció personalitzada a l’estudiant.

 2. Fomentem l’esperit d’iniciativa i de recerca.

 3. Donem especial èmfasi al vessant més pràctic dels ensenyaments.

 4. Estem a la recerca constant de les metodologies docents més adequades als nostres ensenyaments.

 5. Tenim especial cura de la qualitat i adequació de les nostres instal·lacions i equipaments tècnics.

 6. Impulsem l’aplicació de les tecnologies de la informació i de la comunicació en els camps educatiu i tecnològic.

 • Entorn universitari
 1. Integrem docència i recerca en el desenvolupament curricular d’alumnat i professorat.

 2. Oferim a la societat els resultats del nostre treball, estudi i recerca.

 3. Col·laborem amb les empreses, els agents socials i altres centres universitaris.

 4. Avaluem i actualitzem sistemàticament el nostre projecte universitari.

 5. Potenciem la formació continuada de tots els membres de la comunitat acadèmica i impulsem plans adreçats a la societat i a l’empresa.

 • Entorn de les persones destinatàries
 1. Optem per un estil proper, participatiu, transparent i de qualitat en la gestió i en els serveis de l’Escola.

 2. Posem atenció als valors propis i emergents de la joventut.

 3. Plantegem l’estudi com a treball responsable de preparació per a l’exercici professional.

 4. Estimulem la participació activa, responsable i compromesa de l’alumnat en diferents activitats i formes associatives, dins i fora de l’Escola.

 5. Afavorim la inserció laboral i la mobilitat internacional del nostre alumnat i fomentem l’esperit emprenedor.

 6. Adaptem la nostra oferta formativa a les persones que estan en el món del treball.

 

Andreu Moreno Vendrell

Director de l'EUSS

19 de gener de 2022

Acreditació institucional

Segell acreditació institucional EUSS

L'acreditació institucional és un procés voluntari d'assegurament de la qualitat en què les titulacions que ofereixen els centres universitaris i el seu desplegament, els processos de funcionament i de millora contínua són avaluats externament per determinar si es compleixen els estàndards de qualitat establerts per les agències d'avaluació.

 

D'acord amb el Reial decret 640/2021, de 27 de juliol, per obtenir l'acreditació institucional els centres hauran d'haver renovat l'acreditació d’almenys la meitat dels seus títols oficials de grau, la meitat dels seus títols oficials de màster i la meitat dels seus títols oficials de doctorat i tenir certificada la implantació del seu SGIQ.

 

L'obtenció de l'acreditació permet als centres la renovació automàtica de l'acreditació de totes les titulacions de grau i de màster universitari que s'imparteixen en aquell centre per un període de sis anys renovables, independentment de si havien obtingut una acreditació individual o no. En conseqüència, permet també la sincronització del calendari d'acreditació de les titulacions.

 

La consecució d'aquesta acreditació suposa un reconeixement de la qualitat del centre.

 

L'EUSS disposa de l'acreditació institucional, vàlida per a 6 anys (exactament fins al 13 de març de 2029):

 • El dia 6 de febrer de 2023, a través de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), l'EUSS sol·licita l'avaluació per a l'acreditació institucional a l'Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU).
 • El dia 14 de març de 2023, l'EUSS rep l'informe favorable d'avaluació per a l'acreditació institucional d'AQU i la resolució també favorable del Ministerio de Universidades.

 

Servei intern de qualitat

El Servei intern de qualitat (SIQ), servei adscrit directament a la direcció del centre, realitza l'elaboració tècnica del manual de qualitat i aplica les modificacions fruit de les revisions dutes a terme per la Comissió acadèmica i de qualitat (CAQ). Genera, revisa i controla tota la documentació del sistema.

 

Aquest servei és responsable executiu de la recollida i anàlisi de la informació (valors dels indicadors de resultats i processos, documents i evidències en general). Completa les fitxes informatives de titulació, així com les fitxes de resultats (valors dels indicadors) de les titulacions i de les assignatures.

 

És el responsable executiu de l'aplicació del sistema de mesura de la satisfacció dels grups d'interès. Gestiona l'aplicació del sistema d'enquestes i elabora l'informe de satisfacció de l’estudiantat amb l'activitat docent i amb els serveis.

 

Composició

 

Responsable de Qualitat

Olga Vendrell Balcells

Membres

Dr. Ignasi Florensa Ferrando

Joan Ramon Molero Yll
David Poyatos Jiménez

Comissió acadèmica i de qualitat

La Comissió acadèmica i de qualitat (CAQ) és l'òrgan de participació de l'EUSS encarregat de preparar, debatre i proposar qualsevol assumpte relacionat amb la docència de l'EUSS. Entén de processos de qualitat i analitza l'avaluació. Fa el seguiment del mateix Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ), elabora l'informe de seguiment del centre, la memòria anual de revisió i millora del SGIQ i el pla de millores de l'EUSS.

 

Composició

 

President. Cap d'estudis

Dr. Víctor Martínez Junza

Presidenta. Responsable de Qualitat

Olga Vendrell Balcells

Secretària. Secretària acadèmica

Dra. Marta Mata Burgarolas

Responsable de titulació GEI

Dr. Miquel Àngel Amer Boixareu

Responsable de titulació GOI

Dr. Keivan Amirbagheri

Cap del Departament de Màsters

Dr. Àngel Borrell Sanz

Coordinadora de l'Àrea de l'Estudiant

Dra. Montserrat Cortina Puig

Cap del Departament de Formació Bàsica

Dra. Iria Fraga Rivas

Responsable de titulació GEREE

José Víctor Gallardo Espinal

Coordinador de l'Àrea Universitat-Empresa i Innovació Docent

Dr. Jaime López Marco

Cap del Departament de Projectes

Dr. Carlos Ortega García

Responsable de titulació GME

Dra. Elena Pallarès López

Responsable de titulació GAU

Dr. Pablo Sevilla Sánchez

Representant de l'alumnat

Natalia Jimenez Moreno

 

Presideixen la comissió de manera conjunta, les persones que ocupen els càrrecs de cap d’estudis i responsable de qualitat.

 

Competències

 

 1. Elaborar una revisió dels perfils d'ingrés, graduació i accés de cada titulació.

 2. Revisar el disseny de l'oferta formativa i dels plans d'estudi.

 3. Revisar les línies generals del desenvolupament dels estudis.

 4. Aprovar la distribució de competències, resultats d'aprenentatge i continguts de les matèries entre assignatures.

 5. Aprovar les guies docents. Avaluació i millora de les guies docents de cada titulació.

 6. Adaptar la normativa d'avaluació en els estudis de la UAB a l'EUSS.

 7. Definir i revisar procediments i criteris generals d'avaluació de l'estudiant.

 8. Elaborar la proposta de normatives que regulen els TFE i les pràctiques professionals.

 9. Revisar la gestió de les pràctiques i els TFE, i propostes de millora.

 10. Elaborar la proposta de Pla d'Acció Tutorial i d'Orientació.

 11. Elaborar la proposta de Pla Docent de les Titulacions.

 12. Analitzar el grau de satisfacció dels grups d'interès, les queixes i suggeriments, els resultats d'aprenentatge, el desenvolupament de les pràctiques externes i els informes emesos per les persones que en són responsables, la inserció laboral dels graduats i les graduades, els informes d'avaluació del professorat, i tot això, amb la finalitat de proposar millores en relació amb la seva qualitat.

 13. Elaborar la proposta de l'Informe Anual de Seguiment i Pla de Millores del Centre.

 14. Elaborar la Memòria Anual de Revisió i Millora del SGIQ de l'EUSS.

 

Funcionament i adopció d’acords

 

La CAQ es convocarà i reunirà, de forma ordinària, dues vegades per semestre, així com prèviament a què ho faci el Consell Mixt i el Patronat. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta de vots. Totes les persones integrants tindran veu i vot. Correspon un vot a cada membre present. La presidència tindrà vot decisori en cas d'empat. S'aixecarà acta de les reunions. Les actes de les reunions es poden aprovar en la mateixa reunió o en la següent.