Share

Batxillerat cursat a la UE

Si has acabat el batxillerat en un estat de la Unió Europea, pots accedir a la universitat espanyola en les mateixes condicions que els i les estudiants d'Espanya que han superat la fase general de les PAU, sempre que compleixis els requisits d'accés a la universitat en el teu país d’origen. La verificació d'aquests requisits d’accés l'hauràs de fer a través de la UNEDassis, la qual t'emetrà una credencial amb una nota d'accés d'entre 5 i 10 punts.

 

Amb aquesta credencial, ja estaràs en disposició de sol·licitar una plaça als estudis que desitges cursar mitjançant la Preinscripció Universitària. Tanmateix, si ho desitges, també tens la possibilitat de presentar-te a la fase específica de les PAU per tal de millorar la teva nota d'accés.

 

Per tal de millorar la teva nota d'accés a la universitat, tens dues opcions:

 1. Examinar-te de matèries de la fase específica de l’EBAU/PAU a qualsevol universitat de l’Estat. En aquest cas, es tenen en compte les dues qualificacions que, un cop ponderades, donin les notes més altes. En el cas de fer-les en una universitat catalana, la matrícula per a aquestes proves es pot consultar al calendari.

 2. Examinar-te de matèries de les proves de competències específiques (PCE) de la UNEDasiss. En aquest cas es tenen en compte les dues qualificacions que, un cop ponderades, donin les notes més altes, sempre que aquestes matèries siguin ponderables a Catalunya.

La informació sobre les matèries que ponderen per millorar la nota d’accés a les universitats públiques de Catalunya i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya es pot consultar a la taula de ponderacions.

 

Sistemes educatius inclosos en aquest apartat

Estats de la Unió Europea, Suïssa, la Xina, Islàndia, Noruega, Liechtenstein,

batxillerat europeu o batxillerat internacional.

 

Tingues en compte:
 • No podran accedir per aquesta via els i les estudiants que ja hagin accedit prèviament a una universitat espanyola.

 • Els i les estudiants no hauran de fer cap prova per acreditar la competència lingüística dels idiomes en què s’impartiran els ensenyaments a la UAB.

 • Les persones que tinguin qualificació PAU espanyola i també estrangera, només podran utilitzar una de les dues qualificacions d’accés.

Batxillerat cursat fora de la UE

Si has cursat uns estudis de batxillerat fora de la Unió Europea i vols accedir als estudis de grau de la UAB, el primer que cal que facis és homologar el teu títol de batxillerat a l'equivalent espanyol. Pots sol·licitar l'homologació del teu títol de batxillerat a través de la Generalitat de Catalunya o a través del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.

 

D'altra banda, el relacionem les possibles vies d'accés a la universitat. Recorda que, independentment de l'opció que triïs, també hauràs de sol·licitar plaça als estudis que desitges cursar mitjançant la Preinscripció Universitària.

 

 1. Prova d’avaluació del batxillerat per a l’accés a la universitat – EBAU / PAU  (a qualsevol universitat)
 • Fase general/obligatòria. La nota d’accés es calcula amb la nota mitjana del batxillerat de l’homologació (NMB) i amb la qualificació de la fase general/obligatòria (QFG): 0,6*NMB (homologació) + 0,4*QFG. Aquesta qualificació és d'entre 5 i 10 punts.

 • Fase específica/voluntària. La nota d’admissió es calcula amb les dues millors qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes. La matèria comuna d’opció de la fase general/obligatòria, si és de les convocatòries de PAU dels últims dos anys, també es tindrà en compte per al càlcul de la nota d’admissió, sempre que la qualificació d’aquesta matèria sigui de 5 punts o superior.

En el cas de fer-les en una universitat catalana, tota la informació de les proves d’accés a la universitat es pot trobar en aquest enllaç.

 

 1. Prova d’avaluació del batxillerat per a l’accés a la universitat (a la UNED)
 • Fase general/obligatòria de les proves de competències específiques (PCE) de la UNEDasiss de les següents matèries:

  • Tres matèries troncals: Història d’Espanya, Llengua Espanyola i Literatura, i Idioma (Anglès, francès, alemany o italià).

  • Una matèria troncal de modalitat: a triar entre Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, Llatí i Fonaments de les Arts.

La nota d’accés es calcula amb la nota mitjana del batxillerat de l’homologació (NMB) i amb la qualificació de la fase general/obligatòria (QFG): 0,6*NMB (homologació) + 0,4*QFG. Aquesta qualificació és d'entre 5 i 10 punts.

 

La qualificació de la fase general/obligatòria ha de ser igual o superior a 4 punts perquè pugui fer mitjana amb la nota de batxillerat. La nota d’accés ha de ser igual o superior a 5 punts.

 • Voluntàriament, per millorar la nota d’accés i calcular la nota d’admissió, tens dues opcions:

  • Examinar-te d’un màxim de dues matèries troncals d’opció de les proves de competències específiques de la UNEDasiss. Es tindran en compte per al càlcul de la nota d’admissió sempre que aquestes matèries siguin ponderables a Catalunya.

  • Examinar-te de matèries de la fase específica/voluntària de l’EBAU/PAU a qualsevol universitat espanyola. En cas de fer-les en una universitat catalana, tota la informació de les proves d’accés a la universitat es pot trobar en aquest enllaç.

La nota d’admissió es calcula amb les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica/voluntària que, un cop ponderades, donin les notes més altes. 

 

La informació sobre les matèries que ponderen per millorar la nota d’accés a les universitats públiques de Catalunya i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya es pot consultar a la taula de ponderacions.

 

 1. Sense cap prova d'accés per a estudiants de sistemes educatius de fora de la UE

En aquest cas, la teva nota d'accés és la qualificació que consta a l’homologació del títol de batxillerat. Si optes per aquesta opció, tingues en compte que només podràs formalitzar la preinscripció universitària en la convocatòria de setembre i que en l'ordre d'assignació de places tindran prioritat totes les persones que han realitzat una prova d'accés.

 

Recorda que:
 • Independentment de l'opció que triïs, caldrà que sol·licitis plaça als estudis que desitges cursar mitjançant la Preinscripció Universitària.

 • Per a l’admissió a la universitat, cal que disposis de l’homologació definitiva del títol de batxillerat. No s’assignarà plaça fins que no es disposi de l’homologació definitiva del batxillerat, però es pot fer la preinscripció universitària al portal d’accés a la universitat.

Estudiants amb estudis universitaris estrangers parcials (o totals sense homologació)

Si ja has iniciat estudis universitaris en un país estranger o bé els has finalitzat, però no has obtingut l’homologació o equivalència al nivell del teu títol a Espanya, pots accedir a les titulacions de grau de l'EUSS per la via del canvi d'estudis estrangers sempre que compleixis els requisits següents:

 • No haver obtingut l'homologació dels estudis que has realitzat al teu país de procedència ni l'equivalència al nivell espanyol.

 • Poder reconèixer un mínim de 30 ECTS i un màxim del 75% de la titulació de destí.

 • No tenir en l’expedient de la titulació de procedència assignatures no superades en tercera vegada o successives.

Sol·licituds:

 

La sol·licitud d’accés per canvi d’estudis estrangers s’ha de fer dins dels terminis establerts al calendari administratiu . La documentació que s’ha de presentar és:

 • Sol·licitud de canvi d'estudis estrangers (s’entregarà a la Gestió Acadèmica). Aquesta sol·licitud té associada una taxa, que cal abonar en el moment de fer la sol·licitud.

 • Escrit de motivació

 • Original i fotocòpia del NIF, NIE o passaport

 • Certificat acadèmic personal de la titulació de procedència

 • Pla d'estudis de la titulació de procedència amb el segell de la universitat d’origen

 • Guia docent de les assignatures superades amb el segell de la universitat d'origen

 • Sistema de qualificació de la universitat d'origen

La documentació dels estudis estrangers ha de complir els requisits de traducció i legalització establerts a la normativa vigent.

 

Les sol·licituds que no compleixin els requisits fixats a la legislació es denegaran. Les sol·licituds que sí que compleixin els requisits s'ordenaran segons els criteris següents:

 

 1. En primer lloc, les persones procedents d'estudis afins a la branca de coneixement dels estudis sol·licitats.

 2. En segon lloc, les persones procedents d'estudis no afins.

Dins de cada grup les sol·licituds s'ordenaran d'acord amb la baremació dels expedients acadèmics. Un cop estudiades i resoltes, el centre us comunicarà a les persones interessades el resultat de les vostres sol·licituds.

 

Si el reconeixement és d’entre 1 i 29 crèdits, podràs sol·licitar l'admissió per la via de la Preinscripció Universitària, únicament per als estudis i al centre que consten a la resolució de reconeixement, i amb una qualificació de 5.

 

Si la resolució del reconeixement indica que no es pot reconèixer cap crèdit, hauràs d'accedir a la universitat per les vies previstes a la normativa vigent per a estudiants amb batxillerats cursats a l'estranger.