Engineering by doing

Engineering by doing és el model educatiu de l’EUSS que s'emmarca dins de la pedagogia de treball per competències i es desenvolupa en base a les activitats didàctiques més adequades, on el treball per projectes i les pràctiques en empreses prenen un protagonisme destacat.

Share

Model educatiu de l'EUSS: Engineering by doing

Engineering By Doing

L'Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS) és una escola d'enginyeria creada l’any 1994 per la Fundació Privada “Rinaldi” amb la voluntat d’oferir respostes eficaces als reptes d’una societat que evoluciona de forma ràpida i profunda. 


Promoguda per la Congregació Salesiana des dels Tallers Salesians de Sarrià que Don Bosco va fundar l’any 1884 per ajudar els joves que sense formació eren incapaços d’ocupar un lloc de treball en la societat industrial que sorgia en la Barcelona de llavors, l’EUSS ha adoptat el model educatiu Engineering by doing que s’inspira en l’experiència pedagògica de Don Bosco. Per això l'oferta formativa de l’EUSS vol reflectir el seu Sistema Preventiu, el qual, com va escriure ell mateix en 1877, “si appoggia tutto sopra la ragione, la religione, e sopra l’amorevolezza”, per sintetitzar un projecte educatiu de promoció integral de les persones joves, especialment aquelles amb més dificultats. A l'EUSS, fent una adaptació a la idiosincràsia del món universitari i de l'entorn local, utilitzem els termes familiaritat (amorevolezza), enginy (ragione) i sentit (religione).


El model educatiu de l’EUSS s'emmarca dins de la pedagogia de treball per competències i es desenvolupa d'acord amb les activitats didàctiques més adequades, on el treball per projectes i les pràctiques en empreses prenen un protagonisme destacat. 


Els quatre sabers o competències que s’han de combinar en la formació integral de les persones (saber SER o competència personal, saber ESTAR o competència participativa, saber FER o competència metodològica, i saber CONÈIXER o competència tècnica) són el fonament de les competències professionals requerides per a l’exercici d’una professió determinada. A l'EUSS s’ha prioritzat la competència personal (saber ser), perquè és des de les actituds que es vol promoure l’adquisició dels coneixements i l’ús dels procediments i les habilitats adequats per a descobrir i afrontar els nous reptes derivats dels futurs canvis de context, de professió, d’especialitat, de responsabilitat, de localització…


El model Engineering by Doing com a tret distintiu de l’EUSS és assumit per totes les persones de l’escola, s’integra en els programes de difusió i és objecte de revisió constant amb la participació d’altres interlocutors de la societat.
 

 

Consell Empresarial Assessor

L'EUSS disposa d'un Consell Empresarial Assessor amb l'objectiu de conèixer, des d'una òptica externa, l'opinió, consensuada i fonamentada, sobre els diferents àmbits de la nostra activitat educativa universitària, i cap on està evolucionant l'entorn industrial.

El CEA està format per un grup d'experts de la indústria que engloba totes les disciplines dels programes formatius, i té un bon equilibri entre professionals sèniors i professionals joves, entre representants de PIMES i grans empreses i, a més, alguns d'ells són persones graduades a l'EUSS.

El consell es reuneix un cop a l'any, i fins ara ha tractat temes com: el perfil de competències de les noves titulacions de grau, orientació professional, el rol de l'enginyer o l'enginyera a la nostra societat, i un model de pràctiques en empreses en l'àrea de direcció d'empreses.
 

Beques i deduccions

Com a centre que imparteix estudis oficials, els i les estudiants de l'EUSS podeu obtenir els descomptes que per llei estan reconeguts:

 • Descomptes i gratuïtats reconeguts en el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya:

  • Famílies nombroses de categoria general o especial

  • Grau de discapacitat igual o superior al 33%

  • Matrícula d'honor o premi extraordinari en el batxillerat

  • Víctimes d'actes terroristes

  • Víctimes de violència de gènere

 • Beques de caràcter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris (GRAL): aquests ajuts els concedeix el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports i a Catalunya es tramiten en línia a través de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

 • Beques de la Fundació Rinaldi: la Fundació Privada Rinaldi destina cada any part del pressupost de l'Escola a oferir diverses modalitats de beques que permeten obtenir descomptes en la matrícula en cas de complir-ne els requisits. Trobareu més informació en l'apartat següent.

Beques i ajuts a l'estudi de la Fundació Rinaldi

 

La Fundació Rinaldi, una institució sense ànim de lucre, no rep cap subsidi ni ajuda pública de caràcter ordinari per als seus estudis universitaris reglats, d'acord amb el que es prescriu a la llei de la seva aprovació.

 

No obstant això, conscients de la necessitat de preservar l'equitat d'oportunitats amb independència de recursos, origen i lloc de treball, destina una part dels seus ingressos a finançar diversos tipus d'ajudes econòmiques.

 

Aquestes són compatibles amb altres beques o ajudes econòmiques públiques i privades sempre que aquestes així ho disposin en les seves bases.

 

Descripció general de les beques:

 • Beca de Col·laboració: gaudiràs d'una dotació econòmica per realitzar 150 hores de tasques de col·laboració al llarg del curs en algun departament o servei de l'escola sota la supervisió d'una persona responsable.

 • Beca d'Ajut a l'estudi: si tens un bon rendiment acadèmic, podràs gaudir d'un descompte directe del 25% de l'import net de la matrícula excloent les taxes administratives.

 • Beca Don Bosco: si has estudiat en una escola salesiana, podràs optar a cursar els estudis de grau a preu públic, amb el compromís de realitzar 200 hores de tasques de col·laboració al llarg del curs en algun departament o servei de l'escola.

 • Beques d'Ajut a l'estudi per situacions d'emergència: aquesta beca està destinada a l'estudiantat que es troba en situació de greu dificultat econòmica, social o familiar, i no hagi pogut gaudir d'altres ajuts per causes justificades.

Més informació, a continuació.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatòria

Qui pot sol·licitar?

Modalitats disponibles

Dates

Primera convocatòria ordinària

maig-juny

Estudiants EUSS

 

Estudiants de nou accés

 

Trasllats d'expedient

Ajut a l'estudi

 

Col·laboració

 

Don Bosco

Del 2/05 al 6/06/2024 amb CITA PRÈVIA.

Segona convocatòria ordinària

octubre:

Estudiants de nou accés

 

Trasllats d'expedient

Col·laboració

Del 30/09 al 10/10/2024 amb CITA PRÈVIA.