Share

Aprenentatge basat en projectes (ABP)

L'Aprenentatge basat en projectes (ABP) és la principal metodologia d'ensenyament-aprenentatge en el nostre estil Engineering by doing. Consisteix en què un equip d'estudiants de forma autònoma, i acompanyats per un professor, adquireixen coneixements, habilitats i actituds realitzant un projecte real del món de l'enginyeria.

La finalitat és que els estudiants siguin capaços d'analitzar i enfrontar-se a problemes de la mateixa manera que ho faran quan exerceixin la seva professió en un futur pròxim, és a dir, valorant i integrant nous coneixements que els conduirà a adquirir noves competències professionals.

En el recorregut d'aprenentatge que hi ha entre que es planteja el problema fins que s'elabora la solució, els estudiants han de diagnosticar les pròpies necessitats d'aprenentatge, i amb la guia del professor, han de buscar, entendre, integrar i aplicar conceptes bàsics, d'una o diverses assignatures, per a resoldre un problema real. Aquesta metodologia dóna molta importància al treball col·laboratiu dins d'un equip, i compromet a l'estudiant amb el seu procés d'aprenentatge.

A l'EUSS utilitzem aquesta metodologia en una bona part de les assignatures, i en alguns casos de forma integrada entre diverses assignatures, és a dir, els estudiants realitzen un projecte que integra les competències de diverses assignatures.