Share

Aprenentatge basat en projectes (ABP)

L'Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) és la principal metodologia d'ensenyament-aprenentatge en el nostre estil Engineering by doing. Consisteix a fer que un equip d'estudiants, de forma autònoma i acompanyats per un o una docent, adquireixen coneixements, habilitats i actituds realitzant un projecte real del món de l'enginyeria.

La finalitat és que l'estudiant desenvolupi la capacitat d'analitzar i enfrontar-se a problemes de la mateixa manera que ho farà quan exerceixi la seva professió en un futur pròxim, és a dir, valorant i integrant nous coneixements per adquirir noves competències professionals.

En el recorregut d'aprenentatge que hi ha entre que es planteja el problema fins que s'elabora la solució, l'estudiant ha de diagnosticar les pròpies necessitats d'aprenentatge i, amb la guia del o de la docent, ha de buscar, entendre, integrar i aplicar conceptes bàsics d'una o diverses assignatures per resoldre un problema real. Aquesta metodologia dóna molta importància al treball col·laboratiu dins d'un equip i compromet l'estudiant amb el seu procés d'aprenentatge.

A l'EUSS utilitzem aquesta metodologia en una bona part de les assignatures i, en alguns casos, de forma integrada entre diverses assignatures, és a dir,  que l'estudiant realitza un projecte que integra les competències de diverses assignatures.