Share

Gestió Acadèmica Online

La Gestió Acadèmica Online és un aplicatiu on trobaràs la informació o serveis següents:

  • Horaris: permet consultar els horaris dels diferents graus, professorat, aules i Personal d'Administració i Serveis.

  • Guies docents de les assignatures.

  • Tribunals de TFE.

  • Opina Online: permet realitzar suggeriments, queixes o lloances.

  • Informació sobre les diferents àrees i departaments de l'escola.

  • Canvi de paraules de clau.

Per a la consulta de l'expedient i la matrícula, cal dirigir-se a SIGMA VEGA.
 

Accés a la Gestió Acadèmica Online (GAC-Online)

Has d'accedir amb el NIU i la contrasenya de xarxa.

Accés a la Gestió Acadèmica GAC SIGMA VEGA

Has d'accedir amb el NIU i la contrasenya de xarxa.

App Academic Mobile EUSS

A més, tens disponible una app per a mòbils i tauletes, tant per a Android, com per a iOS.

Amb aquesta app pots accedir al material de les assignatures d'EUSSTERNET, consultar les notes de les activitats que fas a través d'EUSSTERNET (si el professor o professora de l'assignatura qualifica les activitats a través d'EUSSTERNET) i rebre notificacions de les noves notes publicades. També pots consultar les qualificacions finals (expedient) així que el professorat introdueix les notes a les actes finals.


Has d'accedir amb el NIU i la contrasenya de xarxa.