Share

Pla d'acció tutorial i d'orientació (PATiO)

 

El Pla d'Acció Tutorial i d'Orientació és el projecte on es defineixen les accions que es duran a terme per facilitar un seguiment i orientació a l'estudiant.

 

Formen part del PATiO:

  • La tutoria d'inici (1r i 2n curs)

  • La tutoria d'especialitat (3r i 4t curs)

  • La tutoria de Pràctiques Professionals (4t curs)

  • La tutoria del Treball Fi de Grau (4t curs)

L'EUSS entén com tutoria "un procés de caràcter formatiu, orientador i integral desenvolupat per docents amb la finalitat d'orientar l'estudiant en el seu procés formatiu".

 

Aquesta es basa en l'acompanyament de l'estudiant per part d'un tutor o tutora des del moment en què entra a la universitat fins que està en condicions d'incorporar-se al món professional, especialment en aquells moments en què ha de prendre decisions.

 

Els objectius del PATiO són:

  • Facilitar la integració de l'estudiant a la universitat, implicant i motivant a tutors i tutores com a protagonistes i responsables de la seva formació.

  • Ajudar l'estudiant a planificar el treball i rendibilitzar l'esforç personal necessari per optimitzar el rendiment i l'èxit acadèmic.

  • Servir de guia per a la detecció i resolució de problemes relacionats amb l'aprenentatge.

  • Orientar l'estudiant en la programació i projecció del seu itinerari acadèmic.

  • Reduir l'abandonament dels estudis.

  • Facilitar la maduració del projecte personal i professional de l'estudiant.

Estudi d'inserció laboral propi

 

L'EUSS publica anualment un Informe d'Inserció Laboral en el qual enquesta les persones titulades fa cinc anys. Aquest estudi recull dades d'inserció i satisfacció de les persones titulades i es complementa i valida amb els resultats que publica l'AQU cada tres anys.

 

La darrera versió de l'informe (2021) enquesta les persones titulades el curs 2014-2015 i mostra resultats molt satisfactoris, malgrat que les enquestes es van dur a terme durant el període gener-març de 2021 marcat per la crisi sanitària de la COVID-19. 

Guies docents