Igualtat a l'EUSS

Conscients de la importància de la universitat com a agent actiu en la transformació de la societat, l'EUSS manifesta el seu compromís de treballar per garantir la igualtat plena i efectiva entre dones i homes dins i fora del món universitari.

Share

El Pla d'Igualtat

Comissió Negociadora Pla Igualtat

L'EUSS disposa del seu primer Pla d'Igualtat, amb vigència durant els 4 cursos que van des del 2023-2024 fins al 2026-2027.

  • El 20 de novembre de 2019 es va constituir la Comissió d’Igualtat de l'EUSS. Entre els seus objectius es va incloure "Elaborar i supervisar un Pla d’Igualtat que s’integrarà al pla estratègic del centre".
  • El 2 de febrer de 2021 es va constituir la Comissió Negociadora del Pla d'Igualtat, per tal d'elaborar el Pla d'Igualtat, segons les indicacions del Reial Decret RD901/2020.
  • El 14 de juny de 2023 es va presentar la proposta de Pla d'Igualtat al Claustre de l'EUSS, òrgan on hi estan representats tots els col·lectius de la comunitat universitària. Aquell mateix dia es va obrir un període d'exposició pública, per tal que tothom pogués traslladar els seus comentaris i suggeriments a la Comissió Negociadora.
  • El 5 de juliol de 2023, la Comissió Negociadora del Pla d'Igualtat va aprovar el primer Pla d'Igualtat de l'EUSS.
  • Finalment, el dia 10 de novembre de 2023, el Pla d'Igualtat de la Fundació Privada Rinaldi, titular de l'EUSS, s'inscriu oficialment al Registre de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d'igualtat dels Serveis  Territorials a Barcelona del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, així com al Registro i depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad del Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España.