Satisfacció dels col·lectius

Les opinions dels diferents col·lectius que conformen l'EUSS, el seu grau de satisfacció i els seus comentaris i suggeriments són una part fonamental del procés de revisió i de millora de les titulacions i del funcionament general del centre.

Share

Satisfacció dels col·lectius

Les opinions dels diferents col·lectius que conformen l'EUSS, el seu grau de satisfacció i els seus comentaris i suggeriments són una part fonamental del procés de revisió i de millora de les titulacions i del funcionament general del centre.

El desplegament del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) preveu els següents mecanismes per a la recollida del grau de satisfacció dels diferents grups d'interès:

 

Aquests mecanismes de recollida es troben detallats en els processos de suport del SGIQ PS05 - Gestió de queixes, suggeriments i lloances, PS06 - Satisfacció dels grups d'interèsPS07 - Anàlisi de la inserció laboral de les persones titulades, que es poden consultar al Manual de processos.

Enquestes de satisfacció

Col·lectiu consultat

Grau de satisfacció pel que fa a

Format

Codi

Responsable

Periodicitat

Calendari

Futurs i futures estudiants

Activitats d'Orientació Preuniversitària

Paper

P-OPU

Cap del Servei intern de promoció i comunicació

Després de cada activitat

 

Estudiants de nou ingrés

Activitats d'acollida

Electrònic

E-ACO

Cap d'estudis

Setmana següent a la setmana presemestral

Setembre

Estudiants de nou ingrés

Activitats de tutoria d'inici

Electrònic

E-TUT

Cap del Departament de l'estudiant

Fi de curs

Juny

Estudiants de nou ingrés

Procés de matrícula

Paper

E-MAT

Cap de Gestió acadèmica

Després de la matrícula

Juliol

Setembre 

Octubre

Estudiants

Activitats de tutoria, orientació acadèmica

Electrònic

E-MAT

Cap del Departament de l'estudiant

Després de la matrícula

Juliol

Setembre

Estudiants

Beca de col·laboració

Electrònic

E-BEC

Cap del Departament de l'estudiant

Fi de la beca

Juliol

Estudiants

Col·laboració en el programa de Mentoring com a mentor o mentora

Electrònic

M-MEN

Cap del Departament de l'estudiant

Fi del programa

Maig

Estudiants

Mobilitat IN

Electrònic

P-MIN

Cap del Servei de relacions internacionals

Fi d'estada a l'EUSS

Febrer

Juny

Estudiants

Mobilitat OUT

Electrònic

P-MOU

Cap del Servei de relacions internacionals

Tornada a l'EUSS

Febrer

Juny

Estudiants

Orientació professional

Electrònic

E-AUE

Cap del Servei d'orientació i inserció professional

Fi de l’orientació

Juny

Estudiants

Participació en el programa de Mentoring

Electrònic

E-MEN

Cap del Departament de l'estudiant

Fi del programa

Maig

Estudiants

Pràctiques externes curriculars

Electrònic

E-PEC

Responsable de pràctiques acadèmiques externes

Fi de les pràctiques

Gener

Juny

Estudiants

Pràctiques externes no curriculars

Electrònic

E-PEX

Responsable de pràctiques acadèmiques externes

Fi de les pràctiques

Gener

Juny

Estudiants

Procés de matrícula

Electrònic

E-MAT

Cap de Gestió acadèmica

Després de la matrícula

Juliol

Setembre

Estudiants

Professorat i docència

Electrònic

E-DOC

Cap d'estudis

Fi de semestre

Desembre

Maig

Estudiants

Recursos materials i serveis

Electrònic

E-SRM

Cap d'estudis

Fi de semestre

Desembre

Maig

Estudiants

Tutoria de TFE

Electrònic

E-TFE

Cap del Departament de projectes

Després de cada convocatòria de defensa

 

Persones titulades

Estudis cursats recentment

Electrònic

G-REC

Coordinador/a de l'Àrea Universitat-Empresa i Innovació Docent

6 mesos després d'acabar els estudis

 

Persones titulades

Inserció laboral

Telefònic

G-OIL

Coordinador/a de l'Àrea Universitat-Empresa i Innovació Docent

3 i 5 anys després d'acabar els estudis

 

Professorat

Desenvolupament del programa docent

Electrònic

D-FOR1

Cap d'estudis

Fi de curs

Juny

Personal: PDI + PAS

Recursos materials

Electrònic

H-PER1

Director/a

Fi de curs

Juny

Personal: PDI + PAS

Pla de formació

Electrònic

H-PER2

Director/a

Fi de curs

Juny

Personal: PDI + PAS

Serveis

Electrònic

D-FOR2

Director/a

Fi de curs

Juny

Personal: PDI + PAS

Sessions de formació

Electrònic

H-FOR

Director/a

Després de cada sessió de formació

 

Personal: PDI + PAS

Tutoria pràctiques curriculars

Electrònic

T-PEC

Responsable de pràctiques acadèmiques externes

Fi de curs

Juny

Personal: PDI + PAS

Tutoria pràctiques no curriculars

Electrònic

T-PEX

Responsable de pràctiques acadèmiques externes

Fi de curs

Juny

Personal: PDI + PAS

Tutoria TFE

Electrònic

T-TFE

Cap del Departament de projectes

Fi de curs

Juny

Personal: PDI + PAS

Tutoria d'orientació professional específica

Electrònic

T-AUE-ESP

Cap del Servei d'orientació i inserció professional

Fi de l’orientació

Juny

Personal: PDI + PAS

Tutoria d'orientació professional transversal

Electrònic

T-AUE-TRA

Cap del Servei d'orientació i inserció professional

Fi de l’orientació

Juny

Estudiants + PDI + PAS

Servei de Biblioteca

Electrònic

U-BIB

Cap del Servei de biblioteca

Fi de curs

Maig

Agents socials

Competències de les persones titulades

Telefònic

B-OIL

Coordinador/a de l'Àrea Universitat-Empresa i Innovació Docent

3 i 5 anys després d'acabar els estudis

 

Agents socials

Pràctiques externes curriculars

Telefònic

B-PEC

Responsable de pràctiques acadèmiques externes

Fi de les pràctiques

 

Agents socials

Pràctiques externes no curriculars

Telefònic

B-PEX

Responsable de pràctiques acadèmiques externes

Fi de les pràctiques

 

Opina online

 

El servei Opina Online és el canal de comunicació a través del qual els col·lectius d'estudiants, professorat i personal d'administració i serveis fan arribar els seus comentaris a les persones responsables de cada àrea, departament o servei.

 

Recull les lloances, queixes i suggeriments de tota la comunitat universitària sobre qualsevol aspecte relacionat amb el centre.

 

Per accedir-hi, cal identificar-se: GAConline.euss.cat > Serveis > Opina Online > Suggeriments, queixes i lloances

 

Aquest mecanisme de recollida de la satisfacció està detallat en el procés de suport PS05 - Gestió de queixes, suggeriments i lloances del SGIQ i es pot consultar al Manual de processos.