Share

Descripció de la recerca

L'educació en enginyeria està evolucionant contínuament per adaptar-se a les noves demandes de la professió. La societat industrial d'avui en dia es caracteritza pels ràpids avenços tecnològics, la gran quantitat d'informació disponible i les possibilitats d'establir contactes a nivell mundial. En aquest context, s'espera que els estudiants d'enginyeria desenvolupin, juntament amb les habilitats tècniques clàssiques, excel·lents habilitats d'aprenentatge permanent, capacitat per cercar informació, coneixement multidisciplinari, creativitat, planificació, presa de decisions, treball en equip, comunicació etc. S'ha demostrat que els mètodes d'aprenentatge actiu en els quals els estudiants participen en diferents activitats pràctiques, de resolució de problemes i d'investigació oberta són molt efectius per obtenir una comprensió més profunda i per ajudar a desenvolupar les competències tècniques i transversals en enginyeria.

 

Durant més de 20 anys, a l'EUSS hem dut a terme recerca sobre mètodes col·laboratius d'aprenentatge actiu, aprenentatge basat en projectes i recerca, mètodes recolzats per les TIC, desenvolupament de competències, etc. Aquests mètodes estan en línia amb l'espirit "Engineering by Doing" de la nostra Universitat.

 

En l'actualitat, les línies d'investigació més importants són:

 

 • Recorreguts de Recerca i Investigació (REIs) aplicats a la Educació en Enginyeria: recentment hem demostrat l'us dels REI, fonamentats en la Teoria Antropològica de la Didàctica (ATD), per enriquir l'aprenentatge de les materies d'Enginyeria. El REI comença amb una "pregunta generatriu" (Q0i); la recerca activa d'una resposta condueix a altres subpreguntes i respostes parcials, que es poden modelitzar en mapes de preguntes i respostes (Q-A maps). Els REI combina moments d'estudi amb activitats de recercam utilitzant diferents recursos (Internet, recerca de literatura, experimentació, simulació, discussió amb experts i iguals etc.). S'han dissenyat i implementat diversos cursos basats en la metodologia REI a l'EUSS (per exemple, en Resistència de Materials, Teoria de Màquines i Mecanismes, Medis Continus i TIC) i altres estan actualment en desenvolupament (Química).
 • Projectes integrats: en aquest enfocament, diferents matèries tradicionalment compartimentades es fusionen en un sol curs. Els estudiants aprenen de manera heurística les competències tècniques i transversals mentre treballen en un projecte pràctic. A l'EUSS s'han implantat Projectes Integrats, fusionan els cursos de Tecnologia Electrònica i Electrònica Digital i Microprocessadors, des de 2011-2012. En l'actualitat aquest format docent s'està extenent a altres matèries dels Graus d'Energies Renovables i Eficiència Energètica i Mecànica.

Investigadores de EUSS

Dra. Elena Bartolomé, Sr. Salvador Bernadàs, Dr. Ignasi Florensa, Dr. Miquel Angel Amer, Dr. Carles Luque, Dr. Andreu Moreno

Publicacions destacades

Study and Research Paths (SRPs) 

 • “Study and Research Paths to Improve Web-Based Inquiry Learning: Study Case of an ICT Course in Engineering”, M.M. Amer, C. Luque, E. Bartolomé*, J. Chem. Educ. 99, 3, 1255–1265 (2022).

 • “Study and Research Paths to Improve Web-Based Inquiry Learning: Study Case of an ICT Course in Engineering”, A. Moreno, E. Bartolomé*, Education Sciences, 11(12), 772 (2021). 

 • “Failure mode and effect analysis (FMEA) to improve collaborative project-based learning: Case study of a Study and Research Path in mechanical engineering”, E. Bartolomé*, P. Benítez, International Journal of Mechanical Engineering Education doi.org/10.1177/0306419021999046 (2021).

 • "Teaching Strength of Materials through Study and Research Paths: Invariants and Differences", E. Bartolomé, I.Florensa, M.Bosch, INTERNATIONAL JOURNAL ON ENGINEERING EDUCATION , 37(2), (2020)

 • ‘Study and Research Path’ multi-approach learning of Theory of Machines and Mechanisms”, E. Bartolomé, R. Ruete, EUROPEAN JOURNAL OF ENGINEERING , 985-1001 (2019)

 • “Deployment of Study and Research Paths in Mechanical Engineering”, E. Bartolomé, I. Florensa, M. Bosch, G. Gascón, IRP Advances in the Anthropological Theory of the Didactic and their Consequences in Curricula and in Teacher Education, Advanced Course 4: Research in Didactics at university level, 15-26 Julio 2019, CRM Barcelona

 • "Study and research paths: a new tool for Design and Management of Project Based Learning in Engineering Education", I Florensa, M Bosch, J Gascón, C Winslow, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERINNG EDUCATION, 34 (6), 1848-1862 (2018)

 • "A Study and Research Path (SRP) enriching the learning of Mechanical Engineering”, E. Bartolomé, I. Florensa, M. Bosch, J. Gascón, EUROPEAN JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION, 44(3), 330-346, (2018)

 

Project-based learning (PBL)

 • “Proyecto integrado: una alternativa metodológica para las asignaturas de tipo teórico-práctico”, M. A. Amer, S. Bernadàs, A. Moreno, ACTAS DEL 20 CONGRESO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LAS ENSEÑANZAS TECNICAS (CUIEET), Gran Canaria  (2012)

 • “Plan de empresa como trabajo vertebrador en una asignatura de empresa que usa el aprendizaje basado en problemas”, J. Yebras, S. Bernadàs, F. Ballester, X. Gallardo, A. Moreno, M.A. Amer, M. Morata, ACTAS DEL 20 CONGRESO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LAS ENSEÑANZAS TECNICAS (CUIEET), Gran Canaria  (2012)

 •  “Proyecto integrado: una alternativa metodológica para las asignaturas de tipo teórico-práctico”, M. A. Amer, S. Bernadàs, A. Moreno, ACTAS DEL 20 CONGRESO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LAS ENSEÑANZAS TECNICAS (CUIEET), Gran Canaria (2012)

 • Aprendizaje por proyectos”, S. Bernadás, J. C. Fernández, C. Latorre, ACTAS DEL 18 CONGRESO EN INNOVACION EDUCATIVA EN LAS ENSEÑANZAS TECNICAS (CUIEET), Santander (2010)

 

Collaborative work 

 • “Diada Castellera: aprendizaje colaborativo de la resistencia de Materiales”, E. Bartolomé, M. Mata-Burgarolas, ACTAS DEL 18 CONGRESO EN INNOVACION EDUCATIVA EN LAS ENSEÑANZAS TECNICAS (CUIEET), Santander (2010)

 • “Electrónica Digital: una experiencia de aprendizaje colaborativo”, S. Bernadás, M.A. Amer, C. Latorre, J. C. Fernández, ACTAS DEL 16 CONGRESO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LAS ENSEÑANZAS TECNICAS (CUIEET), Cádiz (2008)

 • “Electrònica Digital: una experiencia d’aprenentatge col.laboratiu”, M. A. Amer, S. Bernadàs, ​ACTAS DE LAS IV JORNADES DE CAMPUS D’INNOVACIÓ DOCENT (IDES), BARCELONA (2007)

 • “Aprendizaje colaborativo de la mecánica mediante problemas-reto”, E. Bartolomé, A. Pérez-Navarro, R. García, S. Bernadás, ACTAS DEL 16 CONGRESO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LAS ENSEÑANZAS TECNICAS (CUIEET), Cádiz (2008)

 • “Estudio de las características de un entorno de trabajo colaborativo a través de medios telemáticos en las ingenierías”, S. Bernadás, ACTAS DEL CONGRESO EN TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA ENSEÑANZA DE LA ELECTRÓNICA (TAEE), (2004)

 • “Una experiencia en didáctica para futuros ingenieros”, S. Bernadás, ACTAS DEL XII CONGRESO EN INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LAS ENSEÑANZAS TÉCNICAS (CUIEET), Barcelona (2004)

 • “El trabajo colaborativo como metodología docente en asignaturas teórico-prácticas”, C. Navau, N. Vidal, F. Arrando, S. Bernadás, J. Yebras, ACTAS DEL XI CONGRESO UNIVERSITARIO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LAS ENSEÑANZAS TÉCNICAS (CUIEET), Vilanova i la Geltrú, (2003)

Competences

 • “Double approach to competences evaluation in electricity”, A. Pérez-Navarro, A. Borrell, J.C. Pellitero, L. Servera, 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES, 5122-5131, Barcelona, 4-6 Julio (2016)

 • “Diseño de una actividad para la evaluación de competencias transversales aplicando técnicas de creatividad en la asignatura de Física”, M. Morata et al., ACTAS DEL II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE APRENDIZAJE, INNOVACION Y COMPETITIVIDAD (CINAIC), Madrid (2013)

 • “Elaboración de una rúbrica para evaluación de competencias transversales en la asignatura de Física”, M. Morata, A. Pérez, J. Fontana, V. Grau, E. Bartolomé, ACTAS DEL 19 CONGRESO EN INNOVACION EDUCATIVA EN LAS ENSEÑANZAS TECNICAS (CUIEET), Barcelona (2011)

 • “Rúbrica para la evaluación de competencias transversales de la EUSS: adaptación a la asignatura de física”, M. Morata, A. Pérez, M. Cortina-Puig, J. Cruz, ACTAS DEL 20 CONGRESO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LAS ENSEÑANZAS TECNICAS (CUIEET), Gran Canaria  (2012)

 • “Aprendiendo a redactar informes técnicos de calidad”, E. Bartolomé, M. Mata, C. Rubio, J. Fontana, S. Bernadás, M. Morata, A. Fano, J. M. Ruíz, J. López, A. Borrell, J. C. Fernández, C. Latorre, ACTAS DEL 19 CONGRESO EN INNOVACION EDUCATIVA EN LAS ENSEÑANZAS TECNICAS (CUIEET), Barcelona (2011)

 • “Adaptación de la asignatura "fundamentos de informática" a un programa de evaluación por competencias”, J. C. Fernández, C. Latorre, S. Bernadás, J. C. Fernández, C. Latorre, ACTAS DEL 18 CONGRESO EN INNOVACION EDUCATIVA EN LAS ENSEÑANZAS TECNICAS (CUIEET), Santander (2010)

 • “Evaluación de competencias transversales en la asignatura de Física”, M. Morata, A. Pérez, M. Cortina-Puig, J. Cruz, ACTAS DEL 18 CONGRESO EN INNOVACION EDUCATIVA EN LAS ENSEÑANZAS TECNICAS (CUIEET), Santander (2010)

 • “Experiencia docente en asignaturas técnicas descriptivas: aplicación a luminotécnia”, M. Morata, S. Bernadás, ACTAS DEL 17 CONGRESO EN INNOVACION EDUCATIVA EN LAS ENSEÑANZAS TECNICAS (CUIEET), Valencia (2009)

E-learning

 • “Utilización de Moodle para el aprendizaje de formulación química”, M. Amer, M. M. Cortina, J. Cruz, V. Martínez-Junza, ACTAS DEL 21 CONGRESO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LAS ENSEÑANZAS TECNICAS (CUIEET), Valencia  (2013)

 • “LABVIEUSS: Laboratorio Virtual de Electroténica”, M. A. Amer, D. R. Hernández, J. R. Molero, ACTAS DEL 19 CONGRESO EN INNOVACION EDUCATIVA EN LAS ENSEÑANZAS TECNICAS (CUIEET), Barcelona (2011)

 • “Implementación de la plataforma Moodle en la EUSS”, C. Latorre, J. C. Fernández, S. Bernadás, ACTAS DEL 16 CONGRESO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LAS ENSEÑANZAS TECNICAS (CUIEET), Cádiz  (2008)

 • “Utilización del LMS moodle para la evaluación entre pares”, C. Latorre, J. C. Fernández, S. Bernadás, ACTAS DEL 16 CONGRESO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LAS ENSEÑANZAS TECNICAS (CUIEET), Cádiz  (2008)

 • Avaluació continuada amb Moodle: experiència en l’assignatura de fonaments d’electromagnetisme d’enginyeria tècnica industrial”, E. Bartolomé, C. Navau, J. M. Ruíz, S. Bernadás, C. Latorre, J. C. Fernández, ACTAS DE LAS IV JORNADES DE CAMPUS D’INNOVACIÓ DOCENT (IDES), BARCELONA (2007)

 • Implementació de la plataforma MOODLE a l’EUSS”, J. C. Fernández, C. Latorre,  ​ACTAS DE LAS IV JORNADES DE CAMPUS D’INNOVACIÓ DOCENT (IDES), BARCELONA (2007)

 • Estudio de las características de un trabajo de entorno colaborativo a través de medios telemáticos en las ingenierías”, S. Bernadàs, X CONGRESO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LAS ENSEÑANZAS TÉCNICAS, Ref. 159, 1604-1609, (2002)​

 • Enseñanza semipresencial en electrónica”, S. Bernadàs, S. Ramón, M.A. Amer, X CONGRESO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LAS ENSEÑANZAS TÉCNICAS, Ref. 158, 1596-1603 (2002)

 • Enseñanza semipresencial en electrónica, S. Bernadàs, S. Ramón, ACTAS DEL IV CONGRESO EN TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA ENSEÑANZA DE LA ELECTRÓNICA (TAEE)  (2000) dasdsa

 • “Experiencia en la didáctica de métodos automáticos de síntesis de sistemas digitales”, C. Rubio, S. A. Bota, R. Holgado, A. Herms, ACTAS DEL III CONGRESO DE TECNOLOGIAS APLICADAS A LA ENSEÑANZA DE LA ELECTRÓNICA, , 311-316 (1998)

 • “Realidad virtual aplicada en la ingeniería”, J. Yebras, J. Manuel, V CONGRÈS UNIVERSITARI SOBRE INNOVACIÓ METODOLÒGICA EN ELS ENSENYAMENTS TÈCNICS, Barcelona, (1998) 

 • “Sistemas de tiempo real aplicados a la ingeniería”, A. Moreno, C. Latorre, V CONGRÈS UNIVERSITARI SOBRE INNOVACIÓ METODOLÒGICA EN ELS ENSENYAMENTS TÈCNICS, 339-343, Barcelona (1997)

 • “Enseñanza semipresencial en Electrónica”, S. Bernadás, J. M. Oriol, S. Ramón, ACTAS DE LAS VI JORNADAS SOBRE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LAS ENSEÑANZAS TÉCNICAS, (1997)

Col·laboracions