El cicle de vida de les titulacions

El cicle de vida de les titulacions està regulat pel Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de qualitat.

Share

El marc VSMA

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de titulacions oficials és un document acordat amb les universitats catalanes a través dels vicerectors i vicerectores responsables de la qualitat i amb els membres de les Unitats Tècniques de Qualitat a les universitats catalanes. 

 

El marc VSMA vincula els processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació de la qualitat de les titulacions oficials a Catalunya, amb els propòsits següents:

 • Garantir una avaluació continuada del funcionament dels ensenyaments. 

 • Promoure la cultura de la qualitat i del rendiment de comptes. 

 • Donar suport als i les responsables universitaris en la construcció de la visió estratègica dels ensenyaments. 

 • Ajudar a reforçar la transparència, el lideratge i el reconeixement social de la universitat.

VSMA

 

La verificació és la primera etapa del cicle de vida d'una titulació i consisteix en l'avaluació prèvia d'un nou pla d'estudis per part de les agències de qualitat. A Catalunya les propostes de nous ensenyaments oficials s'han d'elaborar seguint les Guies d’AQU Catalunya, que és l'agència encarregada d'emetre l'informe per a la verificació. 

Aquest informe vinculant s’envia al Consejo de Universidades, que és l’òrgan responsable de la verificació de noves titulacions. Un cop l'ensenyament ha estat verificat, la Generalitat ha d'autoritzar la seva implantació, d'acord amb els criteris de programació que estableixi i la disponibilitat de finançament. 

Finalment, el Consell de Ministres estableix el caràcter oficial dels títols universitaris i ordena la seva inclusió en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT).

Aquesta primera etapa es correspon amb el procés estratègic PE03 - Creació i disseny de noves titulacions del SGIQ i es pot consultar al Manual de processos.

 

Un cop la titulació es posa en funcionament, la normativa legal estableix que les universitats han de fer un seguiment, supervisat per AQU Catalunya, dels títols verificats.

Actualment, el seguiment pren com a unitat d'avaluació el centre. En aquest model, els informes de seguiment combinen dimensions i/o elements transversals de centre amb dimensions específiques per a cadascuna de les titulacions.

En aquest procés es fa revisió de sis estàndards (coincideixen amb el procés d'acreditació):

 • Qualitat del programa formatiu

 • Pertinença de la informació pública

 • Eficàcia del Sistema de Garantia de la Qualitat

 • Adequació del professorat

 • Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

 • Qualitat dels resultats

A l'EUSS es va elaborar un informe de seguiment per a cada titulació (IST) fins al curs 2014-2015. A partir d'aquest moment, aquests informes van ser substituïts per l'actual informe de seguiment de centre (ISC), que engloba les diferents titulacions de grau que s’ofereixen al centre i inclou, com a part essencial, el pla de millora d’acord amb els objectius del centre.

La responsabilitat de l'elaboració de l'ISC correspon a la Comissió acadèmica i de qualitat (CAQ) que compta amb la col·laboració dels diferents col·lectius i responsables de departaments i serveis per tal que l'informe resultant sigui el més ric i complet possible. L'ISC és enviat a la UAB per a la seva inclusió en l'Informe de Seguiment d'Universitat (ISU) de la UAB.
Els ISC també formen part del mecanisme utilitzat per les agències de qualitat per a l'acreditació que cada titulació ha d'aconseguir periòdicament (cada 6 anys en el cas dels graus i cada 4 anys en el dels màsters).

L'etapa de seguiment es correspon amb el procés clau PC07 - Seguiment, avaluació i millora de les titulacions del SGIQ i es pot consultar al Manual de processos.

 

 

Segons el marc VMSA, les propostes de modificació dels títols només poden ser fruit del procés de seguiment i, per tant, són el resultat natural i esperat d'aquest procés.

Durant aquest procés, es poden detectar necessitats, punts febles o àrees de millora, que es classifiquen segons el seu grau d’importància, i poden anar de lleugers canvis que s’implementen i es recullen als informes de seguiment sense necessitat d’autorització per part d’AQU Catalunya, a canvis més profunds que comporten alteracions en l'estructura dels títols verificats o en la seva naturalesa i objectius.  Aquests canvis requereixen un procés específic de modificació que cal trametre a l'AQU per a la seva aprovació.

Les diferents tipologies de modificacions estan definides a la Guia per a l'elaboració, verificació i modificació de titulacions universitàries de grau i màster d'AQU.

L'etapa de modificació es correspon amb el procés clau PC08 - Modificació i extinció de titulacions del SGIQ i es pot consultar al Manual de processos.

 

L’acreditació és el procés d’avaluació interna i externa de la titulació amb l’objectiu d’avaluar la seva qualitat i demostrar que s’està desenvolupant tal com estava planificada a la verificació.

En aquest procés es fa revisió de sis estàndards (coincideixen amb el procés de seguiment):

 • Qualitat del programa formatiu

 • Pertinença de la informació pública

 • Eficàcia del Sistema de Garantia de la Qualitat

 • Adequació del professorat

 • Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

 • Qualitat dels resultats

El procés d'avaluació interna consisteix en l'elaboració d'un autoinforme d'acreditació per part de la Comissió acadèmica i de qualitat (CAQ), que recull l'anàlisi i valoració de les titulacions mitjançant indicadors i evidències, així com un pla de millora.

L'avaluació externa la du a terme un Comitè d'Avaluació Extern i té la funció de comprovar el funcionament d'una titulació mitjançant una visita al centre, en la qual s’entrevistarà als diferents grups d’interès: equip de govern del centre, professorat, estudiantat, persones titulades i agents ocupadors. D'aquesta visita i de l'anàlisi de l'autoinforme d'acreditació, se'n deriva l'informe de visita externa, estructurat en els 6 estàndards descrits anteriorment, que es trametrà a la comissió específica per àmbit d’AQU Catalunya, qui finalment emetrà l’informe d’acreditació. Aquest informe pot ser favorable o desfavorable i s'estructura en quatre nivells: s'assoleix amb excel·lència, s'assoleix, s'assoleix amb condicions i no s'assoleix.

Aquesta última etapa es correspon amb el procés estratègic PE05 - Acreditació de les titulacions del SGIQ i es pot consultar al Manual de processos.

Documentació de les titulacions