Dra.Elena Bartolomé Porcar

Departament de mecànica - Àrea acadèmica

Email: ebartolome@euss.cat

Despatx: Desp. professors (DE15)

Telèfon: +34 935039145

Adreça EUSS: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Currículum acadèmic

Doctor/a en Ciències físiques
(2002, Estrangeres)
Llicenciat/da en Ciències físiques, especialitat Fonamental
(1997, Universidad de Zaragoza)

Acreditacions

Recerca avançada
(27/04/2020, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)
Professor lector
(12/12/2007, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)
Recerca
(21/07/2006, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)

Càrrecs

Cap del Departament de recerca

Biografia

La Dr. Elena Bartolomé es va graduar en Física a la Universitat de Saragossa el 1998, i va completar el seu doctorat en Física Aplicada a la Divisió de Baixes Temperatures de l'a Universitat de Twente (Països Baixos) el 2002, sota la supervisió d'Prof. H. Rogalla . Entre 2002-2006 va realitzar dues estades Post-Doctorals, primer a l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC), gaudint d'una beca "I3P" i després en el Grup d'Electromagnetisme de la Universdad Autònoma de Barcelona (UAB) , gràcies a la concessió d'una beca "Juan de la Cierva". El 2006 es va incorporar com a professora a el Departament de Mecànica de l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS). Des de llavors, compagina la docència amb la investigació, fonamentalment en l'àrea de l'Magnetisme de Materials, en estreta col·laboració amb l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC) i el Dept.. Matèria Condensada de la Universitat de Saragossa i l'Institut de Nanociència i Materials d'Aragó (INMA-CSIC). En 2014 va ser nomenada Cap de Grup de Recerca de l'EUSS, i el 2020 va obtenir l'acreditació de "Recerca Avançada (Catedràtica)" emesa per l'AQU.

Interessos científics

En l'actualitat les línies de recerca del meu interes son les següents: Magnetisme molecular: aquesta línia de recerca es refereix a l'estudi de l'comportament magnètic dels "Single Molecule Magnets" (SMM) 3d i 4f, clústers cíclics 3d, compostos metalorgànics (MOFs) i materials moleculars multifuncionals que incorporen diverses propietats com ara relaxació lenta de la magnetització i luminescència. El meu interès es centra també en els materials moleculars magnètics 2D que permeten esser depositats sobre un substrat, ja sigui per autoensamblatge (pfetalocianines, rodes moleculars), exfoliació (nanollàmines de lantànids) o funcionalització previa de la superfície, cap a la preparació de dispositius aplicables a l'emmagatzematge de informació d'alta densitat, computació quàntica, emmagatzematge d'energia, catàlisi, detecció, biomedicina, etc. Propietats magnètiques de materials superconductors nanoestructurats: la meva recerca se centra en comprendre les propietats magnètiques i la dinàmica de vòrtex de làmines primes i cintes superconductores d'alta Tc de YBCO amb nanodefectes d'ancoratge de vòrtexs intrínsecs o nanoestructurats preparats per via química, amb l'objectiu final de millorar el rendiment en corrent crític dels "Coated Conductors" per a la seva aplicació en generació i transport d'energia. També estic interessada en la física dels sistemes híbrids ferromagnètics (FM) - superconductors (SC), com ara làmines de YBCO amb defectes FM, nanocompostos híbrids FM-SC, bicapes, etc. A més, amb l'objectiu de millorar la qualitat de la docència universitària, duc a terme recerca en l'àmbit de l'Educació Superior; en particular investigo l'aplicació de noves metodologies basades en l'aprenentatge actiu, projectes i investigació, com ara els Recorreguts d'Ensenyament i Investigació (Reis), en carreres tècniques.

Especialitats

Superconductivitat Aplicada; Ancoratje de Vortexes; Materials Magnètics; Magnetisme Molecular; XMCD; Aprenentatje actiu en Educació en Enginyeria

Mèrits acadèmics més significatius

Publicacions: 80; Cites totals: 733 (06/07/2021) Publicacions de primer quartil (Q1): 49; índex-h=15 Publicacions d'alt índex de impacte (IF): Adv. Functional Materials (15.6): 1; Angewandte Chemie (15.336); Nature Communications (12.1): 1; Adv. Science (9.0): 1; ACS Nano Materials (7-10): 1; J. Mat. Chem.C (5.2): 3; Adv. Electr. Mat. (4.2): 1; Dalton Trans. (4.2): 8; Phys. Rev.B (3.8): 7; Appl. Phys. Let (3.4): 2; Supercond.Sci.Tech. (2.8): 15 Capítols de llibre invitats: 2 Contribucions a Congresos: 81 (71 internacionales), Seminaris i conferències: 40 Membre del Consell Editorial de la revista "Molecules" Experiments en Grands Instalacions: 6 (Sincrotró, INS) Participació en Projectes: 14 Projectes Nacionals i 7 Projectes Europeus Gestió de la Recerca: Cap del Grup de Recerca EUSS (2014-actualitat)

Premis i distincions

2003 - Beca de Incorporació i3P - Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC) 2006 - Beca Post-Doctoral "Juan de la Cierva", Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Acreditació de "Lector" (AQU, 2007) Acreditació de "Recerca (Agregat)" (AQU, 2006) Acreditació de "Recerca Avançada (Catedràtic)" (AQU, 2020) 3 sexenis de recerca

Resultats científics destacats

1. "A Multifunctional Dysprosium-Carboxylato 2D Metall?Organic Framework", J. González, P. Sevilla, G. Gabarró-Riera, J. Jover, J. Echeverría, S. Fuertes, A. Arauzo, E. Bartolomé*, E. C. Sañudo*, Angewandte Chemie, 60(21), 12001-12006 (2021).
2. "Heteronuclear {TbxEu1?x} furoate 1D polymers presenting luminescent properties and SMM behavior", E. Bartolomé*, J. Bartolomé, A. Arauzo, J. Luzón, R. Cases, S. Fuertes, V. Sicilia, A. I. Sánchez-Cano, J. Aporta, S. Melnic, D. Prodius, S. Shova , Journal of Physical Chemistry C, 6, 5286-5299 (2018).
3. Book: "Magnetic relaxation of lanthanide-based molecular magnets", E. Bartolomé, A. Arauzo, J. Luzón, J. Bartolomé, F. Bartolomé, "Handbook of Magnetic Materials" (Elsevier) 26: 1-289 (2017)
4. "Hybrid YBa2Cu3O7 Superconducting?Ferromagnetic Nanocomposite Thin Films Prepared from Colloidal Chemical Solutions", E. Bartolomé*, P. Cayado, E. Solano, C. Mocuta, S. Ricart, B. Mundet, M. Coll, J. Gázquez, A. Meledin, G. van Tendeloo, S. M. Valvidares, J. Herrero-Martín, P. Gargiani, E. Pellegrin, C. Magén, T. Puig, X. Obradors, Advanced Electronic Materials, 3(7), 1700037 (2017).
5. "Emerging Diluted Ferromagnetism in High-Tc Superconductors Driven by Point Defect Clusters", J. Gázquez, R. Guzmán, R. Mishra, E. Bartolomé, J. Salafranca, C. Magén, M. Varela, M. Coll, A. Palau, S. M. Valvidares, P. Gargiani, E. Pellegrin, J. Herrero-Martin, S. J. Pennycook, S. T. Pantelides, T. Puig, X. Obradors, Advanced Science , 3(6), 1500295 (2016).
6. "{Dy(?-fur)3}n: from double relaxation single-ion magnet behavior to 3D ordering", E. Bartolomé*, J. Bartolomé, S. Melnic, D. Prodius, S. Shova, A. Arauzo, J. Luzón, F. Luis and C. Turta, Dalton Transactions, 42, 10153-10171 (2013).