Els idiomes a l'EUSS

Conscients de la importància dels idiomes en el context en el qual vivim, a l'EUSS t'oferim un ventall de possibilitats per treballar diferents llengües, sigui dins del centre o fora d'aquest a través del reconeixement de crèdits.

Share

Assignatures en anglès

 

Des del primer curs, els i les estudiants de grau de l’EUSS teniu la possibilitat de cursar assignatures en anglès.

 

D'aquesta manera, d’acord amb la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 822/2021 per cada 6 crèdits cursats en anglès, podràs reconèixer 1,5 crèdits d’optativitat.

 

Les assignatures que s'ofereixen optativament en anglès són les següents:

 

Assignatura

Curs

Especialitat

Química

1r

Totes

Enginyeria mediambiental

1r

Totes

Automatismes i mètodes de control

industrial

2n

Totes

Ciència i tecnologia de materials

2n

Totes

Direcció tàctica de les operacions

2n

Organització

Industrial

Resistència de materials

2n

Electricitat

Electrònica

Mecànica

Energies Renovables

Direcció estratègica d'operacions

3r

Organització

Industrial

 

Ja al tercer curs, hauràs de cursar obligatòriament una assignatura en llengua anglesa:

 

Assignatura

Curs

Especialitat

Mecànica dels medis continus

3r

Mecànica

Mètodes quantitatius per a la gestió

3r

Organització

Industrial

Mètodes quantitatius avançats per a la gestió

3r

Organització

Industrial

Electrònica de potència i control

de màquines i accionaments elèctrics

3r

Electricitat

Electrònica de potència

3r

Electrònica

Energies Renovables

 

Finalment, durant el quart curs, s’ofereixen diverses assignatures optatives en anglès, així com l’assignatura Idioma, que podràs escollir fer en anglès o alemany.

Reconeixement de crèdits per idiomes

 

La Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial decret 822/2021 estableix la possibilitat de reconèixer crèdits optatius a partir de la formació lingüística en terceres llengües.

 

Les activitats formatives que són objecte de reconeixement són:

 

  1. Cursos d’idiomes superats al Servei de Llengües de la UAB (UAB Idiomes).

  2. Cursos d’idiomes superats a les institucions que es relacionen a l'annex X de la normativa abans esmentada.

  3. Superació de les proves de domini d’una tercera llengua organitzades pel Servei de Llengües de la UAB (UAB Idiomes).

  4. Realització d’una estada en una universitat estrangera, dins d’un programa de mobilitat, per cursar un mínim de 30 crèdits impartits en una llengua estrangera, a raó d’1,5 crèdits per cada 6 crèdits superats.

  5. Superació d'assignatures impartides en anglès incloses en els plans d'estudis de les titulacions de la UAB.

  6. Cursos de llengua de signes i del sistema de lecto-escriptura Braille superats en institucions reconegudes pels departaments competents en matèria d’educació, a raó d’1,5 crèdits per cada nivell superat.

 

 

Criteris per al reconeixement de crèdits per la millora del nivell de domini d’anglès

 

Pots consultar les equivalències del nivell B2 o superior dels certificats i diplomes que acrediten els coneixements d’una tercera llengua (anglès, francès, alemany i italià) a les taules publicades per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MERC). Per altra banda, si has realitzat algun curs sense aconseguir el certificat abans d'estudiar a la UAB, caldrà que facis una prova de nivell.

 

Si disposes d'un certificat d'idiomes obtingut abans de cursar els teus estudis a la UAB, el podràs reconèixer.

 

 

Criteris per al reconeixement de crèdits per la millora del nivell de domini d’altres llengües estrangeres  

 

  1. Per al reconeixement de crèdits per activitats formatives que impliquin una millora en el domini d’altres llengües estrangeres, s’aplicaran els mateixos criteris que els definits per a la formació en anglès, sempre que es tracti de la llengua estrangera amb què l’estudiant ha accedit a la Universitat mitjançant les PAU.

  2. Per la formació en una llengua estrangera diferent d’aquella amb què has accedit a la Universitat mitjançant les PAU, es poden reconèixer 3 crèdits per cada nivell acreditat, seguint la mateixa escala: A1, A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1 o superior i a partir del nivell 1 (A1 del MECR).

Pots consultar les equivalències del nivell B1 o superior dels certificats i diplomes que acrediten els coneixements d’una tercera llengua (anglès, francès, alemany i italià) a les taules publicades per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Per altra banda, si has realitzat algun curs sense aconseguir el certificat abans d'estudiar a la UAB, caldrà que facis una prova de nivell.
 

Si disposes d'un certificat d'idiomes obtingut abans de cursar els teus estudis a la UAB, el podràs reconèixer.

 

 

Sol·licituds de reconeixement

 

 

Les sol·licituds de reconeixement de crèdits optatius s’hauran de presentar dins dels tres terminis establerts en el calendari administratiu de l’EUSS i que, normalment, coincideixen amb els mesos d'octubre, gener i juny de cada curs acadèmic. Cal demanar cita prèvia per fer el tràmit.

 

Les dates es publicaran també a la cartellera de la Gestió Acadèmica quan s’acosti cada període.

 

 

Documentació que cal presentar:

 

  • Imprès de sol·licitud de reconeixement acadèmic (es lliurarà a la Gestió Acadèmica)

  • Original i fotocòpia del certificat que acredita el nivell