El Sistema de Garantia Interna de Qualitat

El nostre Sistema de Garantia Interna de Qualitat és conseqüència del ferm compromís de la institució d'oferir uns programes formatius de qualitat que incloguin en el seu funcionament mesures d'assegurament de la qualitat.

Share

Xarxes socials

El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)

El Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià és conseqüència del ferm compromís de la institució d'oferir uns programes formatius de qualitat que incloguin en el seu funcionament mesures per assegurar la contínua avaluació i millora d'aquests.

 

El SGIQ es refereix als aspectes següents:

 

 1. La política i els objectius de qualitat

 2. L’oferta formativa

 3. Els ensenyaments i els processos que hi estan vinculats

 4. El personal acadèmic, investigador i d’administració i serveis

 5. Els recursos materials i els serveis generals

 6. Els resultats acadèmics, econòmics i del personal

 7. La informació

El SGIQ s'ha dissenyat prenent com a base les directrius AUDIT elaborades per l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) i les guies elaborades per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), així com els estàndards i directrius de garantia de qualitat de l'European Asociation for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), organisme europeu d'avaluació de la qualitat.

El 20 de desembre de 2010, l'AQU va emetre una valoració global positiva del disseny del SGIQ presentat per l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià, l'àmbit del qual són tots els programes formatius impartits.

 

Dins del procés d'acreditació de les titulacions oficials de l'EUSS, portat a terme durant el curs 2016-2017, el Comitè d'Avaluació Extern (CAE) va emetre una valoració de "s'assoleix en progrés d'excel·lència" del SGIQ de l'EUSS. Aquesta valoració significa que la institució disposa d'un sistema de garantia interna de la qualitat formalment establert i implementat que garanteix, de manera eficient, la qualitat i millora continua de les titulacions.

 

Des del principi de la implantació del SGIQ, se'n fa una revisió periòdica (anual) per tal de detectar mancances o punts febles i proposar millores. Aquesta millora contínua fa que el SGIQ sigui un sistema viu i permet la seva evolució i consolidació, adaptant-lo a la identitat i al dia a dia de la institució. Actualment, l'EUSS està en procés de certificar la implantació del SGIQ.

Certificació del disseny del SGIQ

Per a la implantació de noves titulacions de grau i de màster, el Reial decret 822/2021 exigeix que aquestes comptin amb un SGIQ implantat, el disseny del qual s'avalua en la fase de verificació.

 

Des de 2007, AQU Catalunya ha ajudat les institucions d’educació superior a dissenyar els SGIQ dels seus centres a través del programa AUDIT.

 

AQU Catalunya ha valorat positivament el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de l'EUSS, tal com es desprèn de la certificació següent.

Certificació de la implantació del SGIQ

La certificació del SGIQ assegura que el sistema està implantat i desplegat en el centre i que és adequat per a l'assegurament de la qualitat de les titulacions que s'hi imparteixen.

 

Aquesta certificació és el pas previ necessari per poder optar a l'acreditació institucional, que permet l'acreditació de tots els títols universitaris oficials de grau i màster que s'imparteixen al centre per un període de sis anys renovable.

 

L'EUSS es troba actualment en procés de certificar la implantació del seu SGIQ:

 • El juny de 2021, l'EUSS i la UAB planifiquen la sol·licitud de certificació del SGIQ de l'EUSS per al 2022.

 • El dia 5 d'abril de 2022, l'EUSS dona accés al Comitè d'Avaluació Extern (CAE) al SGIQ de l'EUSS.

 • El dia 8 de juny de 2022, es porta a terme la visita prèvia del CAE.
  Durant la visita, s'analitza la documentació aportada pel centre i el CAE s'entrevista amb persones responsables de diferents processos i tasques, així com amb representants de diversos col·lectius, tant a nivell de centre (EUSS), com a nivell dels serveis centrals de la universitat (UAB). Com a resultat, el CAE elabora un informe on avalua les evidències aportades per l'EUSS.

 • Els dies 7 i 14 d'octubre de 2022 està prevista prevista la visita del CAE.