Dra.Maria Montserrat Cortina Puig

Departament de formació bàsica - Àrea acadèmica

Email: mmcortina@euss.cat

Despatx: Desp. professors (DT14)

Telèfon: +34 935039151

Adreça EUSS: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Currículum acadèmic

Doctor/a en Química
(2007, Universitat Autònoma de Barcelona)
Llicenciat/da en Química
(2001, Universitat Autònoma de Barcelona)

Acreditacions

Professor agregat
(15/10/2010, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)
Professor lector
(15/04/2009, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)

Càrrecs

Cap de l'Àrea de l'Estudiant
Cap del Departament de l'estudiant

Xarxes professionals

Orcid

Biografia

La Dra. Montse Cortina Puig es va graduar en Química a la Universitat Autònoma de Barcelona el 2001, i va completar el seu doctorat en Química en el Grup de Sensors i Biosensors de la Universitat Autònoma de Barcelona el 2007, sota la supervisió del professor Manel del Valle Zafra. Entre el 2007 i el 2011, va realitzar dues estades postdoctorals, primer a la Universitat de Perpinyà (França) i després a l?Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM). El 2011 es va incorporar com a professora al Departament de Formació Bàsica de l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS). Des de llavors, compagina la docència amb la recerca en l?àmbit de la química ambiental, col·laborant amb l?Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA - CSIC). El 2009 va ser acreditada com a Maître de Conférences pel Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (França) i com a Professor Lector per l?Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). El 2010 va ser acreditada com a Professor Agregat per l?AQU.

Interessos científics

Anàlisi de contaminants orgànics en ecosistemes aquàtics; desenvolupament i validació de mètodes analítics basats en l'espectrometria de masses per a la determinació de contaminants orgànics en mostres ambientals; estudis de monitorització i vigilància ambiental per avaluar la presència i impacte dels contaminants en ecosistemes continentals i marins; identificació de les fonts de contaminació (efluents industrials, papereres, gasolineres, hospitals, plantes de tractament d'aigües residuals, etc.) i estudis de risc ambiental; avaluació dels efectes dels contaminants a partir d'estudis de toxicologia i òmica ambiental.

Especialitats

Electroquímica; Fabricació i caracterització de sensors; Sensors químics; Biosensors; Sistemes automàtics d'anàlisi; Xarxes neuronals artificials; Llengües electròniques; Potenciometria; Amperometria; Espectroscòpia electroquímica d'impedàncies; Antioxidants; Contaminants orgànics.

Mèrits acadèmics més significatius

Publicacions: 36; Cites totals: 781 (27/07/2021) Publicacions de primer quartil (Q1): 17; Índex-h=17 Publicacions d'alt índex d?impacte (IF): Biosensors and Bioelectronics (10,257): 1; Sensors and Actuators, B (7,29): 2; Electrochimica Acta (6,901): 1; Analytica Chimica Acta (6,558): 1; Talanta (6,057): 5; Microchimica Acta (5,833): 1; Chemosphere (5,778): 1; Bioelectrochemistry (4,722): 1; Electrochemistry Communications (4,333): 1 Capítols de llibre: 9 Contribucions a congressos: 23 (19 internacionals i 4 nacionals) Participació en projectes: 10 projectes nacionals i 1 projecte europeu

Premis i distincions

Beca predoctoral per a la formació de personal investigador (MCyT, 2002) Beca postdoctoral per a perfeccionar la formació i experiència de doctors (JAE-Doctor, CSIC, 2009) Acreditació com a Maître de Conférences pel Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche de França (2009) Acreditació com a professor lector per l?Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU, 2009) Acreditació com a professor agregat per l?Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU, 2010) Premi extraordinari de doctorat (2010) 2 sexennis de recerca

Resultats científics destacats

1. "Multiresidue method for the determination of high production volume plastic additives in river Waters", G. Bolívar-Subirats, M. Cortina-Puig, S. Lacorte, Environmental Science and Pollution Research, 27, 41314-41325 (2020).
2. "Plasticizers in drinking water and beverages", M. Cortina-Puig, E. Hurtado-Fernández, S. Lacorte, Current Analytical Chemistry, 14(4), 344-357 (2018).
3. "Pigments" en "Handbook of Food Analysis, Third Edition", M. Cortina-Puig, G. Bolívar-Subirats, S. Lacorte, 769-793 (2014).
4. "A non-enzymatic glucose sensor based on the use of gold micropillar array electrodes", R. Prehn, M. Cortina-Puig, F.X. Muñoz, F.J. del Campo, L. Abad, Journal of the Electrochemical Society, 159, F134-F139 (2012).
5. "Diazonium-functionalized tyrosinase-based biosensor for the detection of tea polyphenols", M. Cortina-Puig, X. Muñoz-Berbel, C. Calas-Blanchard, J.-L. Marty, Microchimica Acta, 171, 187-193 (2010).
6. "Development of a cytochrome c-based biosensor for the determination of the antioxidant capacity of orange juices", M. Cortina-Puig, X. Muñoz-Berbel, C. Calas-Blanchard, J.-L. Marty, Bioelectrochemistry, 76, 76?80 (2009).