Qualitat

Com element estratègic de la seva acció educativo-social, l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià ha adoptat un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) que asseguri als alumnes i altres col·lectius de la comunitat acadèmica la plena satisfacció de les seves necessitats i expectatives.

Com a centre universitari inclòs en el Registre de Universitats, Centres i Títols (RUCT), l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià desplega aquesta política de qualitat seguint les directrius i els protocols dissenyats per les diverses administracions públiques, i en especial de l'Agencia Nacional de Evaluación y Certificación (ANECA), de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i de les Institucions Salesianes d’Educació Superior (IUS). Aquesta política es planifica i documenta en el pla estratègic plurianual.

Share

La política de qualitat a l'EUSS

1. Missió

 

L’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS) impulsada i tutelada per la Fundació Rinaldi, és un centre docent d’ensenyament superior que ofereix estudis d’enginyeria, preferentment en la branca industrial.

Mitjançant la docència, la recerca i la formació continuada, l’EUSS promou el desenvolupament integral dels joves i l’enriquiment del teixit industrial i cultural del nostre país, col·laborant així en la construcció d’un món més just i solidari.

Professors, estudiants i personal d’administració i serveis conformen una comunitat acadèmica que adopta l’estil de convivència i de relacions interpersonals propi del carisma salesià.
 

2. Visió

 

L’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS) es proposa d’assolir un ampli reconeixement acadèmic i social en l’àmbit català de les enginyeries de la branca industrial, mitjançant la transmissió dels coneixements i l’ajut al desenvolupament de les competències i les habilitats inherents a les diverses especialitats.
 

3. Qualitat

 

Amb aquesta finalitat, i com element estratègic de la seva acció educativo-social, l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià adoptarà un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) que asseguri als alumnes i demés grups de la comunitat acadèmica la plena satisfacció de les seves necessitats i expectatives.

Com a centre universitari inclòs en el Registre de Centres Universitaris i Titulacions (RCUT), l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià desplegarà aquesta política de qualitat seguint les directrius i els protocols dissenyats per les diverses administracions públiques, i en especial de la ”Agencia Nacional de Evaluación y Certificación” (ANECA), de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i de les Institucions Salesianes d’Educació Superior (IUS). Aquesta política es planifica i documenta en el pla estratègic plurianual.

El Sistema de Garantia Interna de Qualitat propi de l’Escola es refereix als aspectes indicats a continuació:
 

1. La política i els objectius de qualitat.
2. L’oferta formativa.
3. Els ensenyaments i els processos vinculats amb ells.
4. El personal acadèmic, investigador i d’administració i serveis.
5. Els recursos materials i els serveis generals.
6. Els resultats acadèmics, econòmics i del personal.
7. La informació.


Els objectius de qualitat, tant els genèrics com els específics, l’Escola els fixa cada any en el pla operatiu anual on detalla el pla de treball, les línies d’actuació, els recursos, els responsables, els terminis, els indicadors de valoració i el calendari d’execució.

 

 

4. Compromís

 

El Patronat de la Fundació Rinaldi i l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià, desenvoluparan una Política de qualitat encaminada a implantar, desplegar, revisar, difondre i millorar un Sistema de garantia interna de la qualitat.

Els eixos bàsics d’aquest Sistema seran els següents:

 

1. Establir els procediments necessaris per garantir la qualitat de la seva oferta de titulacions de grau i postgrau, oficials i pròpies, preferentment de l’àmbit industrial i d’acord amb les necessitats i expectatives dels grups interessats.
2. Desenvolupar un sistema d’admissió i matriculació d’acord amb les seves competències i els seus perfils.
3. Establir processos de qualitat en la pràctica docent del professorat i en el desplegament dels ensenyaments, segons les titulacions i els plans d’estudi i activitat docent del professorat.
4. Desenvolupar procediments d’orientació acadèmica i professional, i de seguiment de les pràctiques i dels treballs finals de titulació dels estudiants.
5. Disposar d’un sistema de gestió d’incidències, reclamacions i suggeriments adreçat als estudiants, que els permeti de manifestar el seu grau de satisfacció.
6. Retre comptes i garantir la deguda informació als grups d’interès en relació a la qualitat dels programes formatius, el desenvolupament dels ensenyaments, els resultats, els resultats econòmics, la política de personal, els recursos i els serveis en funcionament i els sistemes d’informació.
7. Establir processos de definició, selecció, formació i avaluació de la política de personal.
8. Establir processos que garanteixin la qualitat i la millora del recursos de l’Escola: selecció de proveïdors, gestió de compres, serveis de manteniment, etc.
9. Establir processos que permetin definir, planificar, avaluar i millorar tots i cadascun dels serveis de l’Escola. Disposar d’un programa de control i resolució d’incidències.
10. Disposar de sistemes d’anàlisi de resultats en relació amb els aprenentatges, la inserció laboral dels estudiants, els exercicis econòmics i el rendiment del personal.
11. Disposar de sistemes de comunicació, interns i externs, que afavoreixin la corresponsabilitat entre tots els grups d’interès.

 

 

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)

El Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià és conseqüència del ferm compromís de la institució d'oferir uns programes formatius de qualitat que incloguin en el seu funcionament mesures per assegurar la contínua avaluació i millora dels mateixos.

El SGIQ s'ha dissenyat prenent com a base les directius AUDIT elaborades per l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) i les guies elaborades per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), així com els estàndards i directrius de garantia de qualitat de l'European Asociation for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), organisme europeu d'avaluació de la qualitat.

La Comissió d'Avaluació de l'AQU va emetre una valoració global POSITIVA del disseny del SGIQ presentat per l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià, l'àmbit del qual són tots el programes formatius impartits, el 20 de desembre de 2010.

Informes de seguiment del Centre (ISC)

Aquí hi ha disponibles els Informes de Seguiment de Centre (ISC) de l'EUSS des que es va implantar el Sistema de Garantia Interna de Qualitat.

 

Els informes de seguiment del centre formen part del mecanisme que la institució, seguint les directrius de l'Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU), utilitza per garantir la qualitat en totes i cadascuna de les titulacions i proposar millores en un sistema de millora contínua de l'ensenyament.

Aquest informe s'elabora a partir dels Informes de Seguiment de les Titulacions (IST) que cada comissió de coordinació de cada titulació elabora anualment. L'ISC és enviat a la UAB per a la seva inclusió en l'Informe de Seguiment de la UAB.

Els ISC formen part, per tant, del mecanisme utilitzat per les agències de qualitat (AQU a Catalunya) per a l'acreditació que cada titulació ha d'aconseguir periòdicament (cada 6 anys en el cas dels graus i cada 4 anys en el dels màsters).

Informes de seguiment de les titulacions (IST)

Aquí hi ha disponibles els Informes de Seguiment de les Titulacions (IST) impartides per l'EUSS des que es va implantar el Sistema de Garantia Interna de Qualitat.

 

Els informes de seguiment de les titulacions constitueixen el mecanisme que la institució, seguint les directrius de l'Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU), utilitza per garantir la qualitat de cadascuna de les titulacions i proposar millores en un sistema de millora contínua de l'ensenyament.

 

A partir d'aquests informes de seguiment s'elabora l'Informe de Seguiment del Centre (ISC), el qual és enviat a la UAB per a la seva inclusió en l'Informe de Seguiment de la UAB.

 

Constitueixen, finalment, el mecanisme utilitzat per les agències de qualitat (AQU a Catalunya) per a l'acreditació que cada titulació ha d'aconseguir periòdicament (cada 6 anys en el cas dels graus i cada 4 anys en el dels màsters).

Informes d'acreditació de les titulacions

Autoinforme d'acreditació

Aquí hi ha disponibles els documents oficials de l'acreditació de les titulacions.
 

Autoinforme d'acreditació
Informe elaborat per l'EUSS on s'analitzen i avaluen totes les titulacions oficials de Graus i Màsters del centre, des de la seva verificació i fins al curs 2015-2016.
 

Informe d'acreditació
Informe emès per la Comissió específica d'avaluació de l'àmbit de les titulacions, que pot ser favorable o desfavorable i que s'estructura en quatre nivells: acreditat amb excel·lència, acreditat, acreditat amb condicions i no acreditat.

 

L'EUSS rep l'informe d'acreditació favorable (nivell acreditat) per a totes les titulacions oficials de Graus.

 

Segons el marc VSMA (Verificació - Seguiment -  Modificació - Acreditació) definit per les agències de qualitat (AQU a Catalunya),  amb el procés d'acreditació es tanca el cicle de vida de les titulacions, que cal repetir periòdicament (cada 6 anys en el cas dels graus i cada 4 anys en el dels màsters).