Qualitat

Com element estratègic de la seva acció educativo-social, l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià ha adoptat un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) que asseguri als alumnes i altres col·lectius de la comunitat acadèmica la plena satisfacció de les seves necessitats i expectatives.

Com a centre universitari inclòs en el Registre de Universitats, Centres i Títols (RUCT), l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià desplega aquesta política de qualitat seguint les directrius i els protocols dissenyats per les diverses administracions públiques, i en especial de l'Agencia Nacional de Evaluación y Certificación (ANECA), de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i de les Institucions Salesianes d’Educació Superior (IUS). Aquesta política es planifica i documenta en el pla estratègic plurianual.

Share

Xarxes socials

La política de qualitat a l'EUSS

SIQ

El Patronat de la Fundació Privada Rinaldi i l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià, han de desenvolupar una política de qualitat encaminada a implementar, desplegar, revisar, difondre i millorar un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat.

 

Els eixos bàsics d'aquest sistema són els següents:

 1. Establir els procediments necessaris per garantir la qualitat de l'oferta de titulacions de grau i postgrau oficials, preferentment de l'àmbit industrial i d'acord amb les necessitats i expectatives dels grups d'interès.
 2. Desenvolupar un sistema d'admissió i matriculació d'acord amb les seves competències i els seus perfils.
 3. Establir processos de qualitat en la pràctica docent del professorat i en el desplegament dels programes formatius, segons les titulacions i els plans d'estudi i l'activitat docent del professorat.
 4. Desenvolupar processos d'orientació acadèmica i professional, i de seguiment de les pràctiques en empresa i dels treballs de finals d'estudis dels estudiants.
 5. Disposar d'un sistema de gestió d'incidències, reclamacions i suggeriments dirigit als estudiants, que els permeti manifestar el seu grau de satisfacció.
 6. Rendir comptes i garantir la informació necessària als grups d'interès en relació a la qualitat dels programes formatius, el desenvolupament dels programes formatius, els resultats, la política de personal, els recursos i serveis i els sistemes d'informació.
 7. Establir processos de definició, selecció, formació i avaluació del personal, tant personal docent i investigador (PDI), com personal d'administració i serveis (PAS).
 8. Establir processos que garanteixin la qualitat i la millora dels recursos de l'EUSS: selecció de proveïdors, gestió de compres, serveis de manteniment, etc.
 9. Establir processos que permetin definir, planificar, avaluar i millorar tots i cadascun dels serveis de l'EUSS. Disposar d'un programa de control i resolució d'incidències.
 10. Disposar dels sistemes d'anàlisis de resultats en relació amb els aprenentatges, la inserció laboral dels estudiants i el rendiment i valoració de l'acompliment del personal.
 11. Disposar de sistemes d'informació, comunicació i rendició de comptes que afavoreixin la coresponsabilitat entre tots els grups d'interès.

Tots aquests elements han conduït l'EUSS a implementar un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat. La política i els objectius de qualitat estan integrats en l'eina bàsica de planificació i govern de l'EUSS, el Pla estratègic.

 

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)

Mapa processos

El Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià és conseqüència del ferm compromís de la institució d'oferir uns programes formatius de qualitat que incloguin en el seu funcionament mesures per assegurar la contínua avaluació i millora dels mateixos.

 

El SGIQ es refereix als aspectes següents:

 

 1. La política i els objectius de qualitat
 2. L’oferta formativa
 3. Els ensenyaments i els processos que hi estan vinculats
 4. El personal acadèmic, investigador i d’administració i serveis
 5. Els recursos materials i els serveis generals
 6. Els resultats acadèmics, econòmics i del personal
 7. La informació

El SGIQ s'ha dissenyat prenent com a base les directius AUDIT elaborades per l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) i les guies elaborades per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), així com els estàndards i directrius de garantia de qualitat de l'European Asociation for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), organisme europeu d'avaluació de la qualitat.

La Comissió d'Avaluació de l'AQU va emetre una valoració global POSITIVA del disseny del SGIQ presentat per l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià, l'àmbit del qual són tots el programes formatius impartits, el 20 de desembre de 2010.

 

Dins del procés d'acreditació de les titulacions oficials de l'EUSS, portat a terme durant el curs 2016-2017, el Comitè d'Avaluació Extern (CAE) va emetre una valoració de "s'assoleix en progrés d'excel·lència" del SGIQ de l'EUSS. Aquesta valoració significa que la institució disposa d'un sistema de garantia interna de la qualitat formalment establert i implementat que garanteix, de manera eficient, la qualitat i millora continua de les titulacions.

 

Informes de seguiment del centre (ISC)

Aquí hi ha disponibles els Informes de Seguiment de Centre (ISC) de l'EUSS des que es va implantar el Sistema de Garantia Interna de Qualitat.

 

Els informes de seguiment del centre formen part del mecanisme que la institució, seguint les directrius de l'Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU), utilitza per garantir la qualitat en totes i cadascuna de les titulacions i proposar millores en un sistema de millora contínua de l'ensenyament.

Aquest informe s'elabora a partir del seguiment que cada comissió de coordinació de cada titulació porta a terme, com a mínim, cada dos anys. L'ISC és enviat a la UAB per a la seva inclusió en l'Informe de Seguiment d'Universitat (ISU) de la UAB.

Els ISC també formen part del mecanisme utilitzat per les agències de qualitat (AQU a Catalunya) per a l'acreditació que cada titulació ha d'aconseguir periòdicament (cada 6 anys en el cas dels graus i cada 4 anys en el dels màsters).

Informes de seguiment de les titulacions (IST)

Aquí hi ha disponibles els Informes de Seguiment de les Titulacions (IST) impartides per l'EUSS des que es va implantar el Sistema de Garantia Interna de Qualitat i fins al curs 2014-2015. A partir d'aquest moment només s'elabora l'Informe de Seguiment del Centre (ISC).

 

Els informes de seguiment de les titulacions constituïen el mecanisme que la institució, seguint les directrius de l'Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU), utilitzava per garantir la qualitat de cadascuna de les titulacions i proposar millores en un sistema de millora contínua de l'ensenyament. Aquest mecanisme queda recollit actualment en l'ISC.

 

Informes d'acreditació de les titulacions

Informes

Aquí hi ha disponibles els documents oficials de l'acreditació de les titulacions.
 

Autoinforme d'acreditació
Informe elaborat per l'EUSS on s'analitzen i avaluen totes les titulacions oficials de Graus i Màsters del centre, des de la seva verificació i fins al curs 2015-2016.
 

Informe d'acreditació
Informe emès per la Comissió específica d'avaluació de l'àmbit de les titulacions, que pot ser favorable o desfavorable i que s'estructura en quatre nivells: acreditat amb excel·lència, acreditat, acreditat amb condicions i no acreditat.

 

L'EUSS rep l'informe d'acreditació favorable (nivell acreditat) per a totes les titulacions oficials de Graus.

 

Segons el marc VSMA (Verificació - Seguiment -  Modificació - Acreditació) definit per les agències de qualitat (AQU a Catalunya),  amb el procés d'acreditació es tanca el cicle de vida de les titulacions, que cal repetir periòdicament (cada 6 anys en el cas dels graus i cada 4 anys en el dels màsters).