Grau en Enginyeria Mecànica (2009)

Primer curs

Primer semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
200135 FB Empresa Empresa 6,0
200136 FB Física Física 9,0
200137 FB Informàtica Informàtica 6,0
200138 FB Matemàtiques Matemàtiques 6,0
200139 OB Antropologia Ciències humanes 3,0

Segon semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
200140 FB Càlcul Matemàtiques 9,0
200141 FB Expressió gràfica Expressió gràfica 6,0
200142 FB Física elèctrica Física 6,0
200143 FB Química Química 6,0
200144 OB Enginyeria mediambiental Sostenibilitat 3,0

Segon curs

Primer semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
200145 FB Estadística Matemàtiques 6,0
200146 OB Automatismes i mètodes de control industrial Automatismes i mètodes de control industrial 7,0
200147 OB Organització d'empreses Organització industrial 3,0
200148 OB Teoria de circuits i enginyeria elèctrica Fonaments d'enginyeria elèctrica 7,0
200149 OB Teoria de màquines i mecanismes Màquines 7,0

Segon semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
200150 OB Ciència i tecnologia de materials Materials 6,0
200151 OB Fonaments de l'enginyeria tèrmica i de fluids Fonaments d'enginyeria tèrmica i de fluids 6,0
200152 OB Oficina tècnica i gestió de projectes Oficina tècnica i gestió de projectes 6,0
200153 OB Resistència de materials Resistència de materials 6,0
200154 OB Sistemes electrònics Sistemes electrònics 6,0

Tercer curs

Primer semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
200158 OB Sistemes de producció industrial Organització industrial 3,0
200239 OB Ampliació d'expressió gràfica Ampliació d'expressió gràfica 6,0
200240 OB Enginyeria fluidotèrmica Tèrmica i fluids 9,0
200241 OB Mecànica dels medis continus Anàlisi estructural 6,0
200243 OB Tecnologia mecànica Mètodes de fabricació 6,0

Segon semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
200164 OB Veritat, bondat i bellesa Ciències humanes 3,0
200244 OB Disseny de màquines i mecanismes Disseny de màquines i mecanismes 9,0
200245 OB Enginyeria de processos de fabricació Mètodes de fabricació 6,0
200246 OB Màquines i motors tèrmics Tèrmica i fluids 6,0
200247 OB Teoria d'estructures i construccions industrials Anàlisi estructural 6,0

Quart curs

Primer semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
200251 OT Cicle de vida Mètodes de fabricació 5,0
200252 OT Comportament inelàstic de materials Anàlisi estructural 6,0
200254 OT Disseny d'instal·lacions hidràuliques i climatització Instal·lacions 6,0
200255 OT Disseny mecànic Disseny integral 5,0
200258 OT Enginyeria del mecanitzat Mètodes de fabricació 5,0
200259 OT Mètodes avançats de producció mecànica Mètodes de fabricació 5,0
200262 OT Selecció de materials Disseny integral 5,0
200909 OT Idioma (Alemany) Ciències humanes 6,0
200910 OT Idioma (Anglès) Ciències humanes 6,0

Segon semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
200249 OT Ampliació de resistència de materials Anàlisi estructural 6,0
200250 OT Automatització de processos industrials Instal·lacions 6,0
200253 OT Control de qualitat Disseny integral 5,0
200257 OT Enginyeria assistida per ordinador (CAE) Disseny integral 5,0
200263 OT Tecnologies de fabricació integrades informàticament (CAM) Mètodes de fabricació 5,0

Semestral

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
200261 OT Realitat virtual Disseny integral 5,0
200264 OB Treball de fi de grau Treball de fi de grau 12,0
200917 OT Pràctiques professionals Pràctiques professionals 12,0