Descripció de la recerca en composites

L'objectiu de la recerca és la síntesi i caracterització de polímers termoestables , més concretament nanocompostos basats en resines epoxídiques modificades amb silicats laminars.   S'estudia tant el procés de curat del material com les propietats finals (tèrmiques , mecàniques, fisicoquímiques,... ) , així com l'estructura microscòpica obtinguda. Les tècniques utilitzades per caracteritzar tant el procés com les propietats finals estan totes basades en l'anàlisi tèrmic ( DSC, ADSC , TOPEM , DMA, DEA, ... ). Les tècniques emprades en la caracterització de l'estructura són de microscòpia ( SAXS , TEM , SEM,...). En alguns casos la recerca es completa amb simulacions en MATLAB.

 

 

Projectes vigents

 

 • “Nuevos termoestables multifucionales obtenidos mediante curado dual”. Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. Coordinador científico: John M. Hutchinson. Inicio: 2015-01-01  Fecha final: 2017-12-31 

 

Investigador EUSS

 

Dra. Iria Fraga Rivas

Publicacions destacades de la línia de composites

 

 • Thermal analysis of polymer layered silicate nanocomposites: identification of nanostructure development by DSC.F. Shiravand, I. FragaP. Cortés, J.M Hutchinson,  Y. Calventus, Revista: Jorunal of Thermal Analysis and Calorimetry DOI: 10.1007/S10973-014-3709-3Cuartil y área (SCI/SSCI):Q2, CHEMISTRY, ANALYTICAL. http://link.springer.com/article/10.1007/s10973-014-3709-3
 • A new epoxy-based layered silicate nanocomposite using a hyperbranches polymer: study of the curing reaction and nanostructure development. P. Cortés, I. FragaY. Calventus, F. Román, J.M Hutchinson, F. Ferrando. Revista: Materials, 7 (3), 1830-1849. Cuartil y área (SCI/SSCI): Q1, MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY. http://www.mdpi.com/1996-1944/7/3/1830
 • Vitrification and Devitrification during the Non-Isothermal Cure of a Thermoset. Theoretical Model and Comparison with Calorimetric Experiments I. Fraga, S. Montserrat, J. M. Hutchinson. Revista: Macromolecular Chemistry and Physics, 211, 57-65. Cuartil y área (SCI/SSCI): Q1, POLYMER SCIENCE . http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/macp.200900322/abstract
 • TOPEM, a new temperature modulated DSC technique - Application to the glass transition of polymers, S. Montserrat , J. M. Hutchinson, I. FragaRevista: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 87, 119-124. Cuartil y área (SCI/SSCI): Q2 CHEMISTRY, ANALYTICAL AND PHYSICAL. http://www.springerlink.com/content/413x305x0031425q/

 

Col·laboracions de la línea de composites

Col·laboració principal

 

 • Universitat Politècnica de Catalunya, UPC

 

 • Universtitat Rovira i Virgili, URV

Investigadors participants a composites

         

Universidad Politécnica de Cataluña

 • Hutchinson, John M. (1)
 • Calventus Sole, Yolanda (1)
 • Roman Concha, Frida Rosario (1)
 • Cortes Izquierdo, M. Pilar (2)
 • Fernández Francos, Xavier (3)
 • Morancho Llena, Jose Maria (3)
 • Ramis Juan, Xavier (3)

 

     1.  Dep. Máquines i Motors Termics. Campus Terrassa. ESEIAAT. UPC

     2. Dep. Enginyeria Quimica. Campus Terrassa. ESEIAAT. UPC

     3. Dep. Máquines i Motors Termics. Campus Barcelona. ETSEIB. UPC

 

Universidad Rovira i Virgili, Tarragona:

 • Francesc Ferrando Piera (4)
 • Albert Fabregat Sanjuán (4)
 • Urbina Pons, Cristina Victoria (4)
 • Serra Albet, Maria Angels (5)

 

       4. Dep Eng. Mecànica. URV.

       5.Dep. Química Orgánica. URV.