Share

Xarxes socials

Descripció de la recerca en composites

L'objectiu de la recerca és la síntesi i caracterització de polímers termoestables , més concretament nanocompostos basats en resines epoxídiques modificades amb silicats laminars.   S'estudia tant el procés de curat del material com les propietats finals (tèrmiques , mecàniques, fisicoquímiques,... ) , així com l'estructura microscòpica obtinguda. Les tècniques utilitzades per caracteritzar tant el procés com les propietats finals estan totes basades en l'anàlisi tèrmic ( DSC, ADSC , TOPEM , DMA, DEA, ... ). Les tècniques emprades en la caracterització de l'estructura són de microscòpia ( SAXS , TEM , SEM,...). En alguns casos la recerca es completa amb simulacions en MATLAB.

 

 

Projectes vigents

 

 

Investigador EUSS

 

Dra. Iria Fraga Rivas

Publicacions destacades de la línia de composites

 

  • Thermal analysis of polymer layered silicate nanocomposites: identification of nanostructure development by DSC.F. Shiravand, I. FragaP. Cortés, J.M Hutchinson,  Y. Calventus, Revista: Jorunal of Thermal Analysis and Calorimetry DOI: 10.1007/S10973-014-3709-3Cuartil y área (SCI/SSCI):Q2, CHEMISTRY, ANALYTICAL. http://link.springer.com/article/10.1007/s10973-014-3709-3
  • A new epoxy-based layered silicate nanocomposite using a hyperbranches polymer: study of the curing reaction and nanostructure development. P. Cortés, I. FragaY. Calventus, F. Román, J.M Hutchinson, F. Ferrando. Revista: Materials, 7 (3), 1830-1849. Cuartil y área (SCI/SSCI): Q1, MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY. http://www.mdpi.com/1996-1944/7/3/1830
  • Vitrification and Devitrification during the Non-Isothermal Cure of a Thermoset. Theoretical Model and Comparison with Calorimetric Experiments I. Fraga, S. Montserrat, J. M. Hutchinson. Revista: Macromolecular Chemistry and Physics, 211, 57-65. Cuartil y área (SCI/SSCI): Q1, POLYMER SCIENCE . http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/macp.200900322/abstract
  • TOPEM, a new temperature modulated DSC technique - Application to the glass transition of polymers, S. Montserrat , J. M. Hutchinson, I. FragaRevista: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 87, 119-124. Cuartil y área (SCI/SSCI): Q2 CHEMISTRY, ANALYTICAL AND PHYSICAL. http://www.springerlink.com/content/413x305x0031425q/

 

Col·laboracions de la línea de composites

Col·laboració principal

 

Investigadors participants a composites